Gå til hovedindhold

Aftalevilkår for Stofa Tv

Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til Stofa Tv
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa Tv. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Generelle aftalevilkår Stofa Tv
2. Definitioner
3. Elektronisk kommunikation
4. Abonnement
5. Abonnementsafgift/lejeafgift
6. Forsyningsafgift
7. Programafgift
8. Copy-Dan og Koda
9. Kontingent
10. Installation
11. Pakkesammensætning
12. Offentlig visning
13. Fejlafhjælpning
14. Afbrydelse af tilslutningen
15. Varsling
16. Opsigelse af abonnement
17. Flytning af abonnement
18. Pakkeskifte
19. Betalinger
20. Ansvar
21. Tvister
22. Behandling af persondata
23. Klagegang
24. Fortrydelse

Særlige aftalevilkår for Stofa WebTv
Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

 

1. Generelt

1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for din tilslutning til StofaTv via antenneforeningens, andres eller Stofas net.

1.2. Tilslutningen til StofaTv er personlig for dig og din husstand og kan ikke med mindre andet fremgår af aftalebekræftelsen overdrages til tredjemand, ligesom du ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.3. Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører med mindre andet fremgår af aftalebekræftelsen dig som kunde.

1.4. Såfremt tilslutningen ejes af andre end dig, er du erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen.

1.5. Aftaleindgåelse forudsætter, at du er myndig.

1.6. Afvigelser fra disse aftalevilkår skal aftales skriftligt mellem Stofa og dig for at være gyldige.

1.7. Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

1.8. Du opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. 1.9. Dine henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan foretages telefonisk, skriftligt eller elektronisk via e-mail. Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Stofa, og det er kun den skriftlige bekræftelse, som er gældende.

 

2. Definitioner

2.1. Kunden betyder den i aftalebekræftelsen anførte fakturabetaler og dennes husstand.

2.2. Tilslutningen betyder installationen på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse.

2.3. Aftale betyder den mellem kunden og Stofa indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Stofas aftalebekræftelse, de i denne nævnte bilag og de til enhver tid gældende aftalevilkår.

2.4. Aftalevilkår betyder nærværende version af aftalevilkår for Stofa Tv eller sådanne senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår kan rekvireres hos Stofa.

2.5. Stofa TV betyder digitalt transmitterede radio- og tv-signaler via et tv-anlæg til din installationsadresse.

2.6. Abonnementet giver kunden ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede, digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa kort og/eller Stofa bokse må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.v. udenfor den af abonnementsaftalen omfattede adresse. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Stofa boks samt Stofa kort er ikke tilladt.

2.7. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

 

3. Elektronisk kommunikation

3.1. Du kan indgå aftale med Stofa om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra Stofa vedrørende aftaler med Stofa sendes via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. Såfremt du ikke ønsker at indgå aftale om elektronisk kommunikation, kan breve og regninger sendes pr. almindelig post. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr pr. brev eller regning.

3.2. Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende aftalen sendes til den e-mailadresse og/eller SMS, du har oplyst til Stofa i forbindelse med aftale om elektronisk kommunikation. Stofa udsender information, som bl.a. kan omfatte ordrebekræftelser, servicemeddelelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling og meddelelser vedrørende aftalen, herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser.

3.3. Du modtager således ikke længere meddelelserne som almindeligt post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser som almindeligt brev. Ved ændring af e-mail adresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

3.4. Meddelelser m.v., som du modtager fra Stofa pr. e-mail og/eller SMS på den aftalte e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindeligt post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes elektronisk på samme måde som ved almindeligt post. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e-mailadresse, er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev.

 

4. Abonnement

4.1. Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa og oprettes skriftligt med kunden. De oplysninger, som kunden afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

4.2. Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Stofa oplysning om sit navn og sin adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse. Stofa kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug ved løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale Stofa. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer.

4.3. De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller lokale aviser.

4.4. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af kunden - herunder at indhente kreditoplysninger.

 

5. Abonnementsafgift/lejeafgift

5.1. Der opkræves en abonnementsafgift for hvert tilslutningssted i henhold til gældende prisliste, som fremgår af stofa.dk. Beløbet opkræves kvartalsvis forud. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved et evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Abonnementsafgiften indbefatter vederlag for administration, drift, service og vedligeholdelse af antenneanlægget samt kundeservice for den enkelte tv-kunde.

5.2. I nogle antenneanlæg kan det tilbydes, at tilslutningen lejes som alternativ til køb. Dette betyder oftest en billigere købs- eller oprettelsespris, men til gengæld betales en forhøjet abonnementsafgift eller en separat lejeafgift. Såfremt abonnementet er inkl. lejeafgift, fremgår det af prislisten.

 

6. Forsyningsafgift

6.1. I nogle antenneanlæg opkræves en forsyningsafgift. Forsyningsafgiften er en løbende betaling, som tillægges leje- og abonnementsafgiften. En eventuel forsyningsafgift fremgår af prislisten.

 

7. Programafgift

7.1. Programafgifter udgør betaling til de enkelte programleverandører for modtagelse af de respektive tv-programmer.

 

8. Copy-Dan og Koda

8.1. Udgør bidrag til bl.a. rettighedshavere, kunstnere, radio- og tv-stationer, producenterne af film, plader og tv-programmer m.fl.

 

9. Kontingent

9.1. De aftaler som måtte være indgået imellem en evt. anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg o. lign. er også gældende for nærværende aftalevilkår

9.2. Som tv-kunde er man typisk forpligtet til at være medlem af en eventuel antenneforening tilknyttet et brugerudvalg el. lign., som Stofa samarbejder med. Dette vil i givet fald fremgå af aftalebekræftelsen. Eventuelle vedtægter er vedlagt og eventuelle priser for medlemskab fremgår af den vedlagte prisliste.

 

10. Installation

10.1. Det kan fremgå af aftalebekræftelsen, at der skal udføres installation af stikledning for at kunne levere Stofa Tv. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris.

10.2. Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Stofa Tv må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger, og den endelige vurdering af muligheden for tilslutning kan først foretages på installationstidspunktet.

10.3. Tidspunktet for installation forudsætter, at Stofa får tildelt de fornødne tilladelser herunder gravetilladelse. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser, der ligger uden for Stofas kontrol.

10.4. Installation af stikledning inkluderer på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse: montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Stofa ud fra den bedste tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af kunden.

10.5. Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af kunden. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde, og ovenpå påfyldes ca. 20 cm. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger.

 

11. Pakkesammensætning

11.1. Programpakkernes sammensætning og antallet af programmer kan under hensyntagen til aftaler med eventuel anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg o. lign. til enhver tid ændres. Dette sker normalt med 1 måneds varsel. Såfremt der er forhold, som ligger udenfor Stofas indflydelse, kan Stofa dog straks foretage en sådan ændring

 

12. Offentlig visning

12.1. Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er ikke tilladt.

 

13. Fejlafhjælpning

Uanset om fejl eller mangler ved de leverede tjenester kan tilskrives Stofa eller dig, er Stofa berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, såfremt Stofa ikke kan opnå adgang til din ejendom på det aftalte tidspunkt. Du er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i dit anlæg og installationer på installationsadressen.

13.1. Du kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Stofa oplyste serviceadresse. Grænsesnittet for Stofas fejlretning er til første antennestikdåse eller fordelingspunkt (eks kl. stikledning).

13.2. Stofa vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt du begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i dit eget udstyr eller til din fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betaler du servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster.

13.3. Før fejlafhjælpning rekvireres, bør følgende være undersøgt:

 • At der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra tv til antennestikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet, hvis der er mulighed for det
 • Hvis det er muligt, så undersøg om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da om det er alle apparater, der har fejl eller driftsforstyrrelser
 • Undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser
 

14. Afbrydelse af tilslutningen

14.1. Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt:

 • Du på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb
 • Du på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder dine forpligtelser i hen- hold til aftalen - herunder misligholdelse af punktet 1.2.
 • Du krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lign. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen jf. den til enhver tid gældende prisliste
 • Du udøver chikane mod Stofa ellers Stofas medarbejdere, eller ved din adfærd forår- sager forstyrrelser i Stofas offentlige net
 

15. Varsling

15.1. Nærværende aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer vil du blive underrettet ved en skriftlig meddelelse eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. e-mail til dig, hvis du har indgået aftale om elektronisk kommunikation. Ændringer i tv-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af tv-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring.

15.2. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til dig. Ændringer, der er til fordel for dig, annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel.

15.3. Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel:

 • Leje- og abonnementsafgifter reguleres hvert år pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset fra oktober til oktober forudgående år
 • Moms, COPY-DAN, KODA og andre afgifter afregnes af Stofa. Disse afgifter reguleres uden Stofas indflydelse, og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne
 • Programafgifter følger gældende prissætning fastsat af de enkelte programleverandører. Stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer af priserne jf. bl.a. pkt. 7
 • Gebyrer reguleres løbende af Stofa - se www.stofa.dk

15.4. Ved Stofas varsling af ændring af tv-pakker kan du senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for dig, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse.

15.5. Hvis Stofa som følge af forhold uden for Stofas kontrol foretager ændring af tv-pakker uden varsel, er du berettiget til i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse at opsige aftalen med tilbagevirkende kraft fra ændringens gennemførelse.

 

16. Opsigelse af abonnement

16.1. Abonnementsperioden løber i mindst én måned, medmindre andet fremgår af en særlig aftale mellem dig og Stofa. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende aftalevilkår. Eventuelle økonomiske mellemværender imellem Stofa og dig på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller opkrævet af Stofa.

16.2. Medmindre andet er aftalt jf. pkt. 16.1 og med respekt for pkt. 16.1 i øvrigt, kan aftalen opsiges med én måneds skriftlig varsel på løbende måned + en måned.

 

17. Flytning af abonnement

17.1. Du er forpligtet til at meddele Stofa flytning til ny adresse.

17.2. Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen, og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse.

 

18. Pakkeskift

18.1. Såfremt der i antenneanlægget tilbydes mulighed for forskellige tv-pakker, kan du skifte pakke ved henvendelse til Stofa.

18.2. Pris for pakkeskift fremgår af gældende prisliste.

18.3. Medmindre andet er aftalt, kan pakkeskiftet foretages ved henvendelse til Stofa med varsling på løbende måned + en måned. Stofa bekræfter skriftligt pakkeskiftet til dig. Af bekræftelsen fremgår, hvornår pakkeskiftet træder i kraft.

 

19. Betalinger

19.1. Betaling for Stofa Tv starter fra aftalens ikrafttrædelse i henhold til aftalebekræftelsen.

19.2. Stofa Tv betales kvartalsvis forud jf. aftalebekræftelsen og gældende prisliste.

19.3. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal kunde- og fakturanummer angives.

19.4. Der opkræves et BS- og adm. gebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Stofa kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på stofa.dk.

19.5. Ved forsinket betaling har Stofa krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

 

20. Ansvar

20.1. Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

20.2. Stofa er kun ansvarlig for dit direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos dig.

20.3. Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser, som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

20.4. Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

20.5. Du skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, der måtte blive rettet mod Stofa som følge af din brug af tilslutningen.

 

21. Tvister

21.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende.

 

22. Behandling af persondata

22.1. Stofa behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af dig samt til andre interne, administrative formål, hvorfor dine personoplysninger vil blive anvendt indenfor Stofa koncernen, hvilket du hermed giver samtykke til.

22.2. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, eller såfremt du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

22.3. Du kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Stofa må anvende de af dig oplyste adresser herunder e-mailadresse til markedsføring herunder elektronisk markedsføring af Stofa og Stofas underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofas markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre kræver endvidere dit udtrykkelige samtykke.

 

23. Klagegang

23.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling kan du klage til Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg. Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen.

Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller via forbrug.dk.

 

24. Fortrydelse

24.1. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde, kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30.

24.2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug, før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.

 

Særlige aftalevilkår for Stofa WebTv

Vilkårenes omfang
Vilkårene gælder for alle tv-kunder, hvor der er indgået aftale om levering af WebTv, og hvor Stofa har fuld adgang til oplysninger om kundens navn, adresse og tv-pakke. Web-tv udbydes som en del af Stofa tv-abonnementet og giver mulighed for at se tv via en bredbåndsforbindelse eller et mobilnetværk.

Adgang
Web-tv giver adgang til, at du kan se de fleste af de tv-kanaler, der indgår i dit tv-abonnement på din computer, smartphone eller lignende terminal. Web-tv Tjenesten er tilgængelig både inden for og uden for hjemmet, men kanaludbuddet kan variere ude og hjemme.

Tjenesten giver desuden adgang til arkiver på de fleste kanaler og Stofas Film-, Serie-, Udsendelses- og børneuniverser. På Android platformen og på PC er der endvidere adgang til lejebutikken, hvor du kan leje film. Programsammensætningen kan til enhver tid ændres af Stofa uden varsel.

Brug
Tjenesten kan bruges inden for og uden for hjemmet, men udbuddet af kanaler kan variere afhængig af, hvor du befinder dig. Du må ikke disponere eller foretage indgreb i bredbånds-modemmet. WebTv uden for hjemmet må kun anvendes af medlemmer af husstanden, og adgang forudsætter, at du logger ind via MitLogin. Tjenesten kan anvendes på op til fem forskellige enheder, som kan administreres via MineSider, og tillader to samtidige brugere.

Minimumskrav for WebTv
WebTv kan bruges på både Windows, OSX, iOS og Android. En nærmere liste over browsere og versioner kan findes på www.stofa.dk/tv/webtv

Bredbåndsanvendelse
Tjenesten forudsætter adgang til bredbånd. Du er bekendt med, at abonnementet for selve WebTv er gratis, men ved anvendelse på bredbåndsforbindelser med betaling for dataforbrug er der omkostninger forbundet med brugen. Stofa anbefaler derfor, at du er tilkoblet en Wifi-forbindelse. WebTv kører med ”adaptive streaming”, som vælger en kvalitet, ud fra hvor meget båndbredde der er tilgængelig – den mindste er dog 0.3 Mbit (300 kilobit). Såfremt du har mindre end nødvendigt, vil tjenesten muligvis slå over i audio-only, så du alene kan høre programlyden. Stofa anbefaler som minimum omkring 0.8-1 Mbit/s.

Dine forpligtelser
Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplarfremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre i det indhold, der udbydes på Tjenesten i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demand-indhold. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse.

Ændringer af vilkår og lukning af din adgang til Stofas WebTv-tjeneste
Stofa forbeholder sig enhver ret til at ændre nærværende vilkår samt lukke tjenesten, hvis Stofa ophører med at udbyde tjenesten, eller hvis du misligholder vilkårene. Stofa forbeholder sig herunder ret til at lukke tjenesten, hvis:

 • Aftale om levering af WebTv ikke er indgået med antenneforeningen
 • Du overtræder den til enhver tid gældende netetikette (de uskrevne regler for god skik på internettet)
 • Der er begrundet mistanke om, at du deler tjenesten med personer udenfor husstanden.

Stofa kan foretage ovennævnte ændringer og lukninger uden forudgående varsel. Meddelelser herom sendes til din e-mail. Stofa er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå ved Stofas lukning af din adgang til tjenesten eller ved ændringer af disse vilkår.

Erstatningsansvar
Du gøres opmærksom på, at tjenesten anvendes på eget ansvar. Stofa har ikke indflydelse på forhold i din egen browser og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået ifølge heraf. Stofa er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følger af ændringer eller afbrydelser i tjenesten. Stofa kan foretage enhver afbrydelse af tjenesten, der skønnes nødvendig af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager.  

Brugeradfærd
Stofa forbeholder sig ret til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser m.v.

Brugernavn og kodeord til brug for login på tjenesten er personlige. Du bærer ansvaret for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri, keyloging, virus, spyware eller lignende skal du omgående melde dette til Stofa.

Hvis der ønskes adgang til at foretage offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af kanalerne og/eller on demand-indhold, kræver det, at der indgås en særlig aftale med Stofa herom. Som udgangspunkt kan sådanne aftaler ikke indgås.

 

Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger

Disse tillægsvilkår er et tillæg til Stofas tjenestespecifikke vilkår for TV og SmartTv. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår gårforud for de tjenestespecifikke vilkår, men kun i de tilfælde hvor du er tilsluttet til fibernet via Stofa, og du får leveret tjenester via Stofa.

Tilslutning til fibernettet foregår ved, at Stofa efter aftale med dig nedgraver fiberrør, hvis dette ikke er udført, på den af dig valgte installationsadresse, og ved at Stofa samtidig opsætter en CPE-boks, der kan modtage fibersignalet fra Stofa.

Efter du har modtaget ordrebekræftelsen med specificering af abonnementsvilkårene og de tjenester, du har bestilt herunder internet, telefoni og tv-tjeneste, vil du blive opkrævet den aftalte abonnementsbetaling og forbrugsbetaling - eksempelvis betaling af telefoni, tv og filmleje m.v. Gebyrer ved ændringer i dit abonnement m.v. opkræves ligeledes via abonnementet.

Har du spørgsmål vedrørende indhold, priser eller tekniske forhold, kan disse rettes til Stofa.

1. Levering
1.1. Efter din bestilling af fibernettilslutning og tilvalgte tjenester meddeler Stofa så vidt muligt i ordrebekræftelsen – og ellers så hurtigt som muligt derefter – hvornår du kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte tjenester.

Da din adgang til de bestilte tjenester kan være afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Du kan ikke gøre krav gældende mod Stofa i den anledning.

1.2. Skal fiberforbindelsen nedlægges via privatejet vej, erklærer du som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening, der ejer den private vej, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til dig.

I de tilfælde hvor en grundejerforening som ejer af den private vej ikke har givet samtykke til, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, kan Stofa vælge at annullere den indgåede aftale med dig, uden at dette berettiger dig til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse.

Fejlretning
2.1. Stofa er forpligtet til som en del af abonnementsaftalen at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved fibertilslutningen jf. pkt. 5.1. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Stofa.

2.2. Såfremt det efter Stofa afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Stofas forhold, men derimod dine egne forhold eller dit eget udstyr, kan Stofa kræve, at du dækker Stofas udgifter til fejlsøgning.

3. Udstyr
3.1. CPE, fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører Stofa, hvorimod kabling og andre installationer internt i din bolig er dit eget ansvar og risiko, og er Stofa uvedkommende. Har Stofa udført installationerne, garanterer Stofa for, at installationen fungerer, når montøren fra Stofa forlader din bolig.

3.2. Du er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller det af Stofa udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

3.3. Du skal sikre, at det udstyr, som du tilslutter fibernettet og CPE- boksen, opfylder gældende regler herom. Du skal samtidig sikre dig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og CPE-boksen, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål.

3.4. Hvis udstyr eller interne netværker, dertilsluttes fibernettet, giver anledning tilforstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet, er du forpligtet til straks efter påkrav herom fra Stofa at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger.

3.5. Ved anvendelse af trådløst udstyr i form af CPE med trådløs router eller trådløs tv-boks skal du være opmærksom på den interferens, bygningsdele kan give i sendekvaliteten, hvorfor Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på din installationsadresse. Stofa anbefaler, at du lader Stofas trådløse udstyr afprøve inden installation.

3.6. Undlader du at efterkomme eventuelle påkrav fra Stofa, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Stofa til at lukke for den eller de tjenester leveret til dig, som forårsager af forstyrrelsen jf. punkt 6. Genåbning er forbundet med et gebyr.

4. Kundens misligholdelse
4.1. Såfremt du væsentligt misligholder dine forpligtelser efter denne abonnementsaftale, er Stofa berettiget til straks at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne grundet misligholdelse fritager dig ikke for betaling til Stofa.

4.2. Stofa underretter dig om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne berettiger dig ikke til erstatning eller afslag i betaling overfor Stofa. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte tjenester.

4.3. Du er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til Stofa, hvis Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernettet, såfremt du uden samtykke fra Stofa har foretaget ændringer i den af Stofa foretagne fiberinstallation jf. pkt. 5.2.

4.4. Såfremt Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernetteti uvæsenligt omfang, eller såfremt afbrydelsen er begrundet i din misligholdelse, fritager det dig ikke for betaling til Stofa.

4.5. Kundens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til:
4.5.1. Manglende eller forsinket betaling trods Stofas fremsendelse af første rykkerbrev.

4.5.2. Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning.

4.5.3. Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden Stofas samtykke.

4.5.4. Netværksdeling med andre husstande uden Stofas udtrykkelige samtykke.

4.5.5. Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør denne abonnementsaftale vedrørende internet, telefoni, offentlig IP-adresse og tv.

4.5.6. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs eller træ- der i likvidation, eller på anden måde viser sig insolvent, eller på tilsvarende vis ikke er i stand til at overholde sine betalinger.

4.5.7. Kunden foretager ændringer i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

4.5.8. Kunden tilslutter udstyr til fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af fibernettet.

4.5.9. Tilslutningen til fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Stofa til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører kundens husstand.

4.5.10. Hvis Stofa afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/ foretagelse af ændringer.

4.5.11. Kunden undlader efter krav fra Stofa herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket virker forstyrrende på tjenester og/eller fibernettet.

4.5.12. Kunden portscanner andre computere på internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet.

4.5.13. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation herunder IP-adresser eller headend information.

4.5.14. Kunden forsøger at ændre konfigurationen på det af Stofa udleverede tilslutningsudstyr og tv-bokse.

5. Opsigelse
5.1. Såfremt du opsiger dit abonnement, skal du for egen regning returnere det udstyr, som Stofa har stillet til rådighed for dig som led i denne abonnementsaftale - blandt andet, lejede routere etc. Den vægmonterede fiberboks/CPE-boks skal forblive på adressen.

5.2. Returneringen skal ske til Stofas adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter abonnementets ophør. Stofa er berettiget til at opkræve erstatning samt et gebyr af dig, såfremt udstyret ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen.

 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

Du kan fortryde din bestilling ved at fremsende fortrydelsesformularen til Stofas kundeservice inden 14 dage. Ved ibrugtagning af produktet bortfalder fortrydelsesretten.