Gå til hovedindhold

Aftalevilkår: Stofa Telefoni

Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår

Velkommen til Stofa Telefoni
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen
med de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Generelt
2. Abonnementet
3. Elektronisk kommunikation
4. Kvalitets- og serviceniveau
5. Leveringstidspunkt
6. Installation
7. Nummerdeling
8. Nummeroplysningsdata
9. Flytning
10. Funktioner og faciliteter
11. Priser
12. Opsigelse og lukning
13. Opsigelse
14. Erstatning
15. Force Majeure
16. Tvister
17. Overdragelse af kontrakt
18. Klageadgang
19. Ikrafttræden
 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

 

1. Generelt

1.1. I tillæg til aftalevilkårene for Stofa Bredbånd gælder følgende vilkår for dit abonnement på Stofas Telefoni – i det følgende kalder vi det for ’aftalen’. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at vilkårene for Stofa Bredbånd går forud for disse vilkår.

1.2. Abonnementet indgås mellem dig og Stofa A/S CVR. 42 40 53 10 (herefter benævnt Stofa), Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg.

1.3. Med Stofa Telefoni får du mulighed for at ringe via din bredbåndsforbindelse. Stofa Telefoni sælges ikke overalt

1.4. Det er en forudsætning for abonnementet, at du har abonnement på Stofa Bredbånd. I udvalgte anlæg forudsætter Stofa Bredbånd samtidigt abonnement på Stofa Tv. Hvis kabel-tv forsyningen og/eller bredbåndsforbindelsen afbrydes af Stofa på grund af din misligholdelse eller opsigelse af aftalen, så afbrydes telefoni samtidig.

1.5. Det er en forudsætning for abonnementet, at du har en e-mail adresse, hvortil Stofa har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning m.h.t. bl.a. varslings-, betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Stofa sender dig en ordrebekræftelse, hvor den aftalte e-mailadresse bekræftes.

Du har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Stofa frem til den aftalte e-mail-adresse. Ved ændring af din e-mail-adresse skal du straks give Stofa meddelelse herom.

1.6. Det er dit ansvar at sikre, at tilsluttet udstyr overholder de til enhver tid gældende krav til udstyr på det danske telemarked - herunder at være CE-mærket. Du skal også sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes det offentlige telenet, og at udstyret bruges i overensstemmelse med formålet. Hvis udstyr eller interne net, der tilsluttes forbindelsen, giver anledning til forstyrrelser på nettet pga. fejl eller lignende i udstyret, er du forpligtiget til straks at afbryde tilslutningen.

1.7. Du anses for at være almindelig slutbruger jf. definitionen i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og det er en forudsætning for aftalen, at du ikke på kommercielt grundlag stiller Stofas Telefoni til rådighed for andre eller overdrager eller udlåner abonnementet til tredjemand. Gør du det, eller har Stofa en berettiget mistanke herom, kan Stofa uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen og ophæve aftalen.

1.8. I forbindelse med oprettelse af abonnement vil du få tilsendt en personlig kode til brug for betjening af relevante services som for eksempel spærringer. Det er dit ansvar at sikre, at adgangskoden opbevares på betryggende vis, så den ikke er tilgængelig for uvedkommende.

1.9. Til imødegåelse af misbrug og fejl forbeholder Stofa sig retten til at afbryde opkald, der overstiger en varighed på 180 minutter.

1.10. Bredbåndstelefoni virker ikke ved strømsvigt. Desuden virker telefonstik ikke, medmindre de tilknyttes den medfølgende adapter.

1.11. Det er ikke muligt at benytte præfiks-telefoni sammen med abonnementet.

 

2. Abonnementet

2.1. Stofa udbyder Telefoni abonnementer enten til fast pris eller som forbrugsafregnet.

2.2. Ved fast pris abonnementet kan du ringe ubegrænset til danske fastnetnumre. Opkald til mobilnumre, udland, 70-numre, servicenumre og indholdstakserede tjenester(f.eks. 90-numre) samt internet- og datanumre er ikke omfattet, og takseres altid efter pålydende i henhold til prislisten. Ved forbrugsafregnet telefoniabonnement afregnes du pr. foretaget kald jf. pkt. 11.3 og 11.4.

2.3. Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af dig og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Stofa ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at dine betalingsbetingelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Stofa berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse.

 

3. Elektronisk kommunikation

3.1. Du skal indgå aftale med Stofa om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra Stofa vedrørende aftaler om Telefoni sendes via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst.

3.2 Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende aftalen sendes til den e-mailadresse og/eller SMS, du har oplyst til Stofa i forbindelse med aftale om elektronisk kommunikation. Stofa udsender information, som bl.a. kan omfatte ordrebekræftelser, servicemeddelelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling eller meddelelser vedrørende aftalen herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser.

3.3. Du modtager således ikke meddelelserne som almindeligt post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser som almindeligt brev. Ved ændring af e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

3.4. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftale kræve, at du inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i dine forhold.

 

4. Kvalitets- og serviceniveau

4.1. Oplysning om kvalitets- og serviceniveau kan fås ved henvendelse til Stofa.

 

5. Leveringstidspunkt

5.1. Stofa fastlægger et nærmere leveringstidspunkt, som meddeles dig via e-mail eller pr. brev.

 

6. Installation

6.1. Installationsadressen for din forbindelse til Stofa Telefoni er adressen for bredbåndsforbindelsen, og du kan alene benytte Stofa Telefoni abonnementet på installationsadressen.

6.2. Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at du er tilsluttet et af Stofa godkendt net. Dit bredbåndsabonnement er ikke inkluderet i prisen for StofaTelefoni abonnementet og faktureres særskilt på samme faktura.

6.3. Stofa udleverer en terminaladapter til dig, hvortil en fastnettelefon kan tilsluttes, eller du kan mod beregning vælge at få tilsluttet dine eksisterende fastnetstik. Stofa forudsætter, at du højest har tre telefoner tilsluttet. Terminaladapteren er din ejendom, medmindre terminaladapter er indbygget i et af Stofa udleveret modem.

6.4. Du er ikke berettiget til på nogen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Stofa eller Stofas underleverandørers udstyr eller installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Du skal til enhver tid opretholde mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører Stofa eller Stofas underleverandører.

6.5. Du må alene tilslutte udstyr, der er godkendt til brug på telenettet og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Stofa. Der henvises i øvrigt til IT- og Telestyrelsens „Bestemmelser om teleterminaludstyr“, som kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen.

6.6. Du må ikke benytte forbindelsen, så det skaber forstyrrelser i det offentlige telenet. Indtræffersådanne forstyrrelser, skal du straks træffe foranstaltninger herimod - herunder ved at stoppe den adfærd, der forårsager forstyrrelsen.

 

7. Nummerdeling

7.1. Stofa tildeler dig et fastnettelefonnummer.

7.2. Du kan mod betaling vælge et specielt nummer (guld nummer).

7.3. Du kan også overføre fastnettelefonnumre fra andre teleudbydere til Stofa. Stofa vil portere et sådant nummer hurtigst muligt. Porteringen vil dog først kunne foretages, når dette er muligt i henhold til din abonnementsaftale med anden teleudbyder f.eks. efter udløbet af en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel, hvorfor der må påregnes en indporteringstid på min. 30 dage. Stofa opkræver et gebyr i henhold til prislisten for at portere et nummer fra en anden teleudbyder.

7.4. Du kan uden gebyr vælge at få hemmeligt nummer. Du kan anmode om at få ændret dit telefonnummer mod betaling af gebyr. Stofa har ret til at ændre dit nummer, uden at du kan kræve erstatning herfor, hvis ændringen skyldes lovmæssige, væsentlige tekniske eller driftsmæssige forhold.

7.5. Nummerreservation for privatkunder gælder i en måned for ét fastnetnummer pr. kunde. Reservationen bortfalder automatisk, medmindre du indgår abonnementsaftale om det reserverede nummer.

 

8. Nummeroplysningsdata

8.1. Du har for hver forbindelse til tjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i Stofas offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase. En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Du er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands rettigheder. Du kan ved henvendelse til Stofa anmode om at få ændret dine nummeroplysningsdata. Stofa registrerer sådanne ændringer i Stofas nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter din henvendelse.

8.2. Du kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Du kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af dine nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (hemmelige kundedata og udeladt nummer).

8.3. Stofa er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der fremsætter ønske herom herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC’s nummeroplysningstjeneste 118. Nummeroplysningsdata, som du har krævet hemmeligholdt, videregives ikke af Stofa til tredjemand. Videregivelse af nummeroplysningsdata kan dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed.

8.4. Stofa offentliggør og videregiver i øvrigt ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

8.5. Du har i henhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR) ret til ved henvendelse til din bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at du frabeder dig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver dig beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra Stofas nummeroplysningsdatabase.

 

9. Flytning

9.1. Du kan bestille flytning af Telefoni, så længe det er inden for Stofas forsyningsområde, og tilbydes på den pågældende adresse.

9.2. Såfremt du flytter fra adressen, skal der eventuelt laves en nyoprettelse på den nye adresse, og du må derfor påregne at skulle betale etableringsomkostninger i henhold til prislisten for etablering på den nye adresse.

9.3 Hvis du flytter udenfor Stofas forsyningsområde, eller til adresse, hvor Stofa ikke tilbyder telefoni, betragtes dette som en opsigelse af abonnementet, og du vil blive faktureret for eventuel restbinding.

 

10. Funktioner og faciliteter

10.1. Du kan i tillæg til abonnementet tilmelde dig nedenstående services. Tilmelding kan ske ved henvendelse til kundeservice eller via selvbetjeningen på stofa.dk/minesider

Takstoplysning
Du kan ringe til Stofas kundeservice på telefonnummer 88 20 83 10 og få oplyst prisen for opkald til andre danske telefonnumre - dog ikke prisen for opkald i udlandet og opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-numre). Servicen er gratis og kræver ikke tilmelding.

Status
Du kan få oplyst det aktuelle samtaleforbrug ved henvendelse til Stofa. Der opdateres minimum en gang i døgnet. Servicen vedrørende det aktuelle samtaleforbrug er tilgængelig via Mine Sider på stofa.dk. Der kræves ikke tilmelding.

Saldomax
Saldomax giver dig mulighed for at sætte en øvre grænse for forbruget. Når grænsen nås, bliver der spærret for forbrug. Saldomax er beskyttet af den kode, der sendes til dig ved oprettelse. Koden skal bruges til at definere, ændre eller annullere forbrugsgrænsen. Koden er personlig, og du skal sørge for at opbevare koden med den fornødne sikkerhed, så eventuelt utilsigtet forbrug undgås. Saldomax er gratis.

Forbrugsgrænsen beregnes på grundlag af dit samlede forbrug. Eventuelt abonnement, betaling for ekstra services m.v. regnes ikke med i forbrugsgrænsen. Når spærring på saldomax aktiveres, spærres der for udgående kald. Det gælder også for abonnementer, hvor du kan ringe ubegrænset. Tidsintervallet for de oplysninger, der ligger til grund for spærringen, opdateres med samme interval som under status.

Spærring
Ved tilmelding til servicen spærring kan du med brug af den kode, du blev tildelt ved oprettelsen, hindre brug af tjenesten. Du kan med koden både etablere og ophæve spærringen. Stofa tilbyder forskellige spærringsmuligheder. Du skal tilmelde dig servicen via Mine Sider på stofa.dk. Servicen er gratis.

Specificeret regning og fakturering
Du kan vælge at modtage en specificeret regning istedet for den almindelige (takstopdelte) regning. Den specificerede regning viser forbruget for hver enkelt samtale herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris. Stofa forbeholder sig retten til at fremsende den specificerede regning via e-mail til den e-mailadresse, som du har opgivet ved aftalens indgåelse.

Har du tilmeldt dig betaling over PBS, er Stofa berettiget til at give den specificerede regning via et link til en hjemmeside med regningen på selve PBS-oversigten.

Du kan vælge at modtage både en almindelig (takstopdelt) regning og en specificeret regning. Stofa vil her være berettiget til at opkræve et gebyr. Dette gælder ligeledes, hvis du ønsker en kopi af regningerne.

Abonnement opkræves tre måneder forud. Forbrug faktureres kunden tre måneder bagud. Stofa forbeholder sig dog retten til at foretage kortere faktureringsintervaller, f.eks. hvis du har et ekstraordinært forbrug i forhold til, hvad en gennemsnitskunde har, eller hvis der er et ekstraordinært stort forbrug i forhold til tidligere.

Standsning af viderestilling fra 3. mand
Ved standsning af viderestilling fra tredjemand forstås en service, hvor Stofa efter anmodning fra dig standser en konkret automatisk viderestilling. Servicen er gratis.

Skjult nummer
Du har mulighed for at forhindre visning af dit nummer ved opkald. Valget kan enten foretages pr. opkald eller permanent, ligesom du kan fravælge visning af nummer på modtagne opkald. For kunder med hemmeligt eller udeladt nummer etablerer Stofa permanent blokering for nummervisning. Opkald til 112 blokeres dog ikke. Servicen er gratis.

Forhindring af visning af tilsluttet nummer
Du har mulighed for at forhindre den kaldende abonnent i at få vist et tilsluttet nummer. Servicen er gratis.

10.2. Følgende abonnementstjenester tilbydes:

Vis nummer
Du har med vis nummer mulighed for at se, hvem der ringer til dig. Vis nummer kræver et display i din telefon eller en nummerviser.

Viderestilling
Du har mulighed for at viderestille dine opkald til et nummer efter eget valg, og du kan selv indstille, om viderestilling skal ske ved manglende svar, ved optaget eller generelt. Når du viderestiller dine opkald til et andet nummer, betaler du for viderestillingen. Det vil sige, at den der ringer til dit Stofa nummer, betaler for opkaldet til Stofa nummeret, mens du betaler for viderestillingen fra dit Stofa nummer og til det nummer, som du har valgt at viderestille til. Prisen for dette varierer afhængig af, om du viderestiller til et fastnet- eller mobilnummer i Danmark eller udlandet samt af, hvilket abonnement du har hos Stofa.

Telefonsvarer
Med telefonsvareren er det muligt at lægge en besked til dig, hvis du ikke tager telefonen. Du kan aflytte din telefonsvarer fra din telefon hos Stofa, eller du kan ringe til den fra andre telefonnumre. Desuden er det muligt at indtale en personlige velkomsthilsen samt at få en sms eller e-mail, når der er nye beskeder på telefonsvareren. Telefonsvareren kan gemme op til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare tre minutter. Dine beskeder slettes automatisk efter 6 måneder.

 

11. Priser

11.1. Stofa fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen herunder oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Stofa fastsætte specifikke afgifter og gebyrer for tillægsservices og funktioner og faciliteter. Stofa skal dog varsle alle ændringer af afgifter og gebyrer med en måneds varsel. Du har herefter mulighed for at opsige abonnementet med et varsel på minimum 14 dage - dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft.

11.2. Stofa gennemfører ændringer til fordel for dig uden varsel. Ved væsentlige ændringer af vilkår og priser til ugunst for dig varsler Stofa dette enten via brev, e-mail, faktura, betalingsoversigt eller lignende. Ved mindre væsentlige ændringer til ugunst for dig kan Stofa også vælge at varsle i landsdækkende dagblade eller på Mine sider på stofa.dk.

11.3. Du kan få oplysning om de til enhver tid gældende priser på www.stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa.

11.4. Du bliver opkrævet en opkaldsafgift pr. foretaget opkald. Opkaldsafgiften bliver opkrævet ved både opnået og ikke opnået forbindelse til modtageren - undtaget er dog opkald til danske fastnetnumre for fast pris abonnementet, hvor der ikke opkræves opkaldsafgift.

11.5. Forbrugstaksering bliver afregnet pr. påbegyndt minut.

 

12. Opsigelse og lukning

12.1. Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned.

12.2. Opsiger du dit bredbåndsabonnement eller kabel-tv-abonnement hos Stofa, betragtes det samtidig som opsigelse af telefoniabonnementet. På samme vis betragtes det som opsigelse, hvis du udporterer dit fastnetnummer fra Stofa til anden teleudbyder. Såfremt der udporteres i bindingsperioden og opsigelsesperioden, faktureres du indtil udløbet heraf.

12.3. Særligt for tillægstjenester m.v. gælder det, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af telefoniabonnementet. Du faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift for tillægstjenester.

12.4. Hvis dine forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af væsentlig misligholdelse, kan Stofa opsige abonnementsaftalen ekstraordinært med 14 dages varsel. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Stofa mellemværendet og foretager refusion eller opkræver difference beløb. Refusion foretages kun, hvis beløbet overstiger 25 kr. Bemærk at du i alle tilfælde hæfter for abonnement og anden fast betaling i bindingsperioden.

12.5. Stofa kan herudover opsige aftalen med 1 måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode.

12.6. Ved væsentlig misligholdelse fra din side er Stofa berettiget til at foretage lukning. Ved lukning er Stofa kun berettiget til at opkræve abonnement indtil lukningstidspunktet. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen jf. den til enhver tid gældende prisliste.

12.7. Abonnementet kan ikke stilles i bero.

12.8. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde, kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug, før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.

 

13. Opsigelse

13.1. Som væsentlig misligholdelse, der giver Stofa adgang til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde forbindelsen, anses det bl.a. men ikke begrænset til:

(A). At du på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kreditmaksimum, der for private kunder er aftalt til 3.000 kr., medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Stofa og dig, eller undlader at stille sikkerhed for betaling.
Der skal gøres opmærksom på, at Stofa er berettiget til at kræve, at du stiller sikkerhed for betaling både på tidspunktet for indgåelse af abonnementsaftalen,
samt efter at abonnementsaftalen er indgået.

(B). Du gentagne gange misligholder dine forpligtelser i henhold til aftalen.

(C). Abonnementet benyttes til kommercielle erhvervsmæssig formål.

(D). Hvis du efter henstilling og/eller krav fra Stofa ikke frakobler tilsluttet udstyr, der ikke er CE- mærket, er behæftet med fejl eller ikke er beregnet til tilslutning til det offentlige net.

(E). Du udviser en adfærd, der forårsager forstyrrelser i det offentlige net.

(F). Du etablerer en forbindelse til en anden fastnetforbindelse, der aldrig er afbrudt eller kun afbrydes i kortere tid. Det vil sige tilfælde, hvor forbindelsen må karakteriseres som værende af vedvarende varighed.

13.2. I tilfælde af din misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr kræve erstatning for ethvert tab, der påføres selskabet.

13.3. Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for Stofas fejlretningsansvar er det af Stofa etablerede kabelslutningspunkt.

13.4. Du skal sikre, at Stofa med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Uanset om fejl eller mangler ved de leverede tjenester kan tilskrives Stofa eller dig, er Stofa berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, såfremt Stofa ikke kan opnå adgang til din ejendom på det aftalte tidspunkt.

Du er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i dit anlæg og installationer på installationsadressen.

13.5 Hvis der er fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Stofas net, er du forpligtet til at dække Stofas omkostninger.

 

14. Erstatning

14.1. Stofa er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller af nogen, som Stofa har ansvaret for med nedenfor anførte begrænsninger.

Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i leverancen af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre Stofa har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Stofa er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudset, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.

14.2. I tilfælde af forsinket portering, eller i tilfælde hvor du pga. fejl i porteringen er uden telefonforbindelse i mere end 24 timer, er du berettiget til en kompensation, forudsat at du snarest efter, at porteringen forskriftsmæssigt skulle have været gennemført, skriftligt har rejst krav herom til Stofa jf. pkt. 18.1.

 

15. Force Majeure

15.1. Stofa er ikke ansvarlig for forstyrrelser, afbrydelse eller nedbrud, der skyldes forhold uden for Stofas kontrol - herunder, men ikke begrænset til: krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, ændringer i lovgivningen og anden offentlig regulering, samt strejke og lockout Stofas medarbejdere.

 

16. Tvister

16.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt det ikke lykkedes, kan parterne indbringe sagen for de almindelige domstole.

 

17. Overdragelse af kontrakt

17.1. Stofa har til enhver tid ret til at overdrage denne kontrakt eller dele heraf til tredjemand.

 

18. Klageadgang

18.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling kan du klage til:

Reklamationsafdelingen hos Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg eller reklamation@kontakt.stofa.dk.

Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for: Teleankenævnet, Axeltorv 6., 3.TH – 1609 København V. Telefon 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk

 

19. Ikrafttræden

19.1. Disse betingelser er gældende fra 1. april 2017 og er gældende, indtil nye meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Stofas hjemmeside www.stofa.dk.

 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

Du kan fortryde din bestilling ved at fremsende fortrydelsesformularen til Stofas kundeservice inden 14 dage. Ved ibrugtagning af produktet bortfalder fortrydelsesretten.