Gå til hovedindhold

Produktvilkår: Stofa Telefoni

Gældende fra 1. oktober 2020.

Velkommen til Stofa Telefoni

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa Telefoni. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Abonnementsaftalen
  2. Forudsætninger
  3. Abonnementet
  4. Opkrævning og priser
  5. Installation
  6. Nummerdeling
  7. Nummeroplysningsdata
  8. Funktioner og faciliteter
  9. Opsigelse og lukning
  10. Erstatning
 

1. Abonnementsaftalen

1.1. Dette er dine produktvilkår for Stofa Telefoni. De gælder sammen med de generelle vilkår.

1.2. Med Stofa Telefoni får du mulighed for at ringe via din internetforbindelse. 

 

2. Forudsætninger

2.1. Det er en forudsætning for Stofa Telefoni, at du har abonnement på Stofa Internet. I enkelte anlæg forudsætter Stofa Internet samtidigt abonnement på Stofa Tv. Hvis internetforbindelsen og/eller kabel-tv-forsyningen afbrydes af Stofa på grund af din misligholdelse eller opsigelse af aftalen, så afbrydes Stofa Telefoni samtidig.

2.2. Det er en forudsætning for abonnementet, at du har en e-mailadresse, som Stofa kan sende meddelelser til. Bemærk, at disse meddelelser har samme juridiske retsvirkning m.h.t. bl.a. varslings-, betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Stofa sender dig en ordrebekræftelse, hvor den aftalte e-mailadresse bekræftes. Du har ansvaret for løbende at kontrollere, om der er kommet meddelelser fra Stofa på den aftalte e-mailadresse. Ved ændring af din e-mailadresse skal du straks give Stofa meddelelse herom.

2.3. Du anses for at være almindelig slutbruger jf. definitionen i loven om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og det er en forudsætning for aftalen, at du ikke på kommercielt grundlag stiller Stofa Telefoni til rådighed for andre eller overdrager eller udlåner abonnementet til tredjemand. Gør du det, eller har Stofa en berettiget mistanke herom, kan Stofa uden varsel og ansvar afbryde forbindelsen og ophæve aftalen.

 

3. Abonnementet

3.1. Stofa udbyder telefoni-abonnementerne ’Fri Tale’, ’Fast Pris’ eller ’Forbrug’. Med
et abonnement på Fri Tale kan du ringe ubegrænset til danske fastnetnumre og danske mobilnumre. Udland, 70-numre, servicenumre og indholdstakserede tjenester (f.eks. 90-numre) samt internet og datanumre er ikke omfattet af dette, og de takseres altid efter pålydende i henhold til prislisten. Med et abonnement på Fast Pris kan du ringe ubegrænset til danske fastnetnumre. Opkald til mobilnumre, udland, 70-numre, servicenumre og indholdstakserede tjenester (f.eks. 90-numre) samt internet og datanumre er ikke omfattet af dette, og de takseres
altid efter pålydende i henhold til prislisten. Med Forbrug, der er et forbrugsafregnet abonnement, afregnes du pr. foretaget opkald.

3.2. Det er en betingelse for indgåelsen af aftalen og tilslutningen, at du er tilsluttet et net, der er godkendt af Stofa. Dit internetabonnement er ikke inkluderet i prisen for abonnementet på Stofa Telefoni og faktureres særskilt på den samme faktura.

3.3. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet modtager du en personlig kode til brug ved spærringer og lignende. Det er dit ansvar at sikre, at adgangskoden opbevares på betryggende vis, så den ikke er tilgængelig for uvedkommende.

3.4. For at imødegå misbrug og fejl forbeholder Stofa sig retten til at afbryde opkald, der overstiger en varighed på 180 minutter.

3.5. Internettelefoni virker ikke ved strømsvigt. Desuden virker telefonstik ikke, medmindre de tilknyttes den medfølgende adapter.

3.6. Det er ikke muligt at benytte præfiks-telefoni sammen med abonnementet.

 

4. Opkrævning og priser

4.1. Abonnementet opkræves tre måneder forud. Dit forbrug faktureres tre måneder bagud. Stofa forbeholder sig dog retten til at foretage kortere faktureringsintervaller, hvis du f.eks. har et ekstraordinært forbrug i forhold til gennemsnitskunden, eller hvis der er et ekstraordinært stort forbrug i forhold til tidligere.

4.2. Du bliver opkrævet en opkaldsafgift pr. foretaget opkald. Opkaldsafgiften bliver opkrævet ved både opnået og ikke opnået forbindelse til modtageren. Hvis du har abonnement på Fri Tale, opkræves der ikke for opkaldsafgift til danske fastnet- og mobilnumre. Hvis du har abonnement på Fast Pris, opkræves der ikke opkaldsafgift til danske fastnetnumre.

4.3. Forbrugstaksering bliver afregnet pr. påbegyndt minut.

 

5. Installation

5.1. Stofa udleverer modem/fiberboks med indbygget terminaladapter til dig, hvor du kan tilslutte en fastnettelefon. Du kan også vælge at få tilsluttet dine eksisterende fastnetstik mod beregning. Stofa Telefoni forudsætter, at du maksimalt har tre telefoner tilsluttet.

 

6. Nummerdeling

6.1. Du får et fastnettelefonnummer af Stofa.

6.2. Du kan også overføre fastnettelefonnumre fra andre teleudbydere til Stofa. Stofa vil portere/overføre et sådant nummer hurtigst muligt, men porteringen kan dog først foretages, når det er muligt i henhold til din abonnementsaftale med anden teleudbyder f.eks. efter udløbet af en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel. Det betyder, at der må påregnes en porteringstid på minimum 30 dage. Stofa kan opkræve et gebyr i henhold til prislisten for at portere et nummer fra en anden teleudbyder.

6.3. Du kan uden gebyr vælge at få hemmeligt nummer. Du kan anmode om at få ændret dit telefonnummer mod betaling af gebyr. Stofa har ret til at ændre dit nummer, uden at du kan kræve erstatning, hvis ændringen skyldes lovmæssige, væsentlige tekniske eller driftsmæssige forhold.

6.4. Nummerreservation for dig som privatkunder gælder i en måned for ét fastnetnummer pr. kunde. Reservationen bortfalder automatisk, medmindre du indgår abonnementsaftale om det reserverede nummer.

 

7. Nummeroplysningsdata

7.1. Du har for hver forbindelse til tjenesten ret til uden beregning at få en kortfattet optagelse i Stofas offentligt tilgængelige nummeroplysningsdatabase. En kortfattet optagelse omfatter typisk navn, stilling, adresse og telefonnummer (nummeroplysningsdata). Du er ansvarlig for, at optagelsen ikke krænker tredjemands-rettigheder. Du kan ved henvendelse til Stofa anmode om at få ændret dine nummeroplysningsdata. Stofa registrerer sådanne ændringer i Stofas nummeroplysningsdatabase umiddelbart efter din henvendelse.

7.2. Du kan kræve hemmeligholdelse af alle eller dele af dine nummeroplysningsdata, som herefter ikke kan benyttes ved udbud af nummeroplysningstjenester og lignende. Du kan herunder vælge at være optaget i nummeroplysningsdatabasen med angivelse af, at telefonnummeret er hemmeligt (hemmeligt nummer) eller vælge, at ingen af dine nummeroplysningsdata oplyses i forbindelse med udbud af nummeroplysningstjenester eller lignende (hemmelige kundedata og udeladt nummer).

7.3. Stofa er forpligtet til at videregive de nummeroplysningsdata, som er registreret i nummeroplysningsdatabasen, til alle, der ønsker dette herunder adressebureauer samt udbydere af nummeroplysningstjenester og telefonbøger. Nummeroplysningsdataene videregives bl.a. til brug for TDC’s nummeroplysningstjeneste 118. Hemmelige numre vil ikke blive oplyst. Videregivelse af nummeroplysningsdata vil dog altid finde sted til alarmtjenesten 112, til politiet og til andre udbydere af telenet eller teletjenester i signaleringsøjemed.

7.4. Stofa offentliggør og videregiver ikke andre nummeroplysningsdata end navn, stilling, adresse og telefonnummer, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke hertil.

7.5. Du har i henhold til loven om Det Centrale Personregister (CPR) ret til at få indsat en markering i CPR om, at du frabeder dig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. Den markering giver dig beskyttelse mod markedsføring fra tredjemand, som har indhentet nummeroplysningsdata fra Stofas nummeroplysningsdatabase. Du skal henvende dig til din bopælskommune, hvis du ønsker denne markering.

 

8. Funktioner og faciliteter

8.1. Du kan i tillæg til abonnementet tilmelde dig disse services. Tilmelding kan ske ved henvendelse til kundeservice på 88 30 30 30 eller via selvbetjeningen. 

Status

Du kan få oplyst dit aktuelle samtaleforbrug på Mine Sider på stofa.dk/minesider eller ved henvendelse til Stofa. Status opdateres minimum en gang i døgnet.

Saldomax

Saldomax giver dig mulighed for at sætte en øvre grænse for dit forbrug. Når grænsen nås, bliver der spærret for forbruget. Saldomax er beskyttet af den kode, der sendes til dig ved oprettelsen af dit abonnement. Koden skal bruges til at definere, ændre eller annullere forbrugsgrænsen. Koden er personlig, og du skal sørge for at opbevare koden med den fornødne sikkerhed, så eventuelt utilsigtet forbrug
undgås. Saldomax er gratis. Forbrugsgrænsen beregnes på baggrund af dit samlede forbrug. Eventuelt abonnement, betaling for ekstra services m.v. regnes ikke med i forbrugsgrænsen. Når spærringen på Saldomax aktiveres, spærres der for udgående kald. Det gælder også for abonnementer, hvor du kan ringe ubegrænset. Tidsintervallet for de oplysninger, der ligger til grund for spærringen, opdateres med samme interval som ved tjenesten ”Status” herover.

Spærring

Ved tilmelding til servicen Spærring kan du ved brug af den kode, du fik ved oprettelsen af dit abonnement, hindre brug af tjenesten. Du kan med koden både lave og ophæve spærringen. Stofa tilbyder forskellige spærringsmuligheder. Servicen er gratis.

Specificeret regning og fakturering

Specifikationen af din regning kan du se på Mine Sider på stofa.dk/minesider. Den viser forbruget for hver enkelt samtale samt oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed og pris.

Standsning af viderestilling fra 3. mand

Dette er en service, hvor Stofa efter anmodning fra dig standser en konkret automatisk viderestilling. Servicen er gratis.

Skjult nummer

Du har mulighed for at forhindre visning af dit nummer ved opkald. Valget kan enten foretages pr. opkald eller permanent, og du kan også fravælge visning af nummer på modtagne opkald. Ved kunder med hemmeligt eller udeladt nummer etablerer Stofa permanent blokering for nummervisning. Opkald til 112 blokeres dog ikke. Servicen er gratis. 

Forhindring af visning af tilsluttet nummer

Du har mulighed for at forhindre den kaldende abonnent i at få vist et tilsluttet nummer. Servicen er gratis.

Takstoplysning

Prisoplysninger kan fås på stofa.dk eller ved at ringe til Stofa på 88 30 30 30.

8.2. Følgende abonnementstjenester tilbydes:

Vis nummer

Du kan med nummervisning se, hvem der ringer til dig. Vis nummer kræver et display i din telefon eller en nummerviser.

Viderestilling

Du har mulighed for at viderestille dine opkald til et nummer efter eget valg, og du kan selv indstille, om viderestillingen skal ske ved manglende svar, ved optaget eller generelt. Når du viderestiller dine opkald til et andet nummer, betaler du for viderestillingen. Det vil sige, at den der ringer til dit Stofa-nummer, betaler for opkaldet til Stofa-nummeret, imens du betaler for viderestillingen fra dit Stofa-nummer og til det nummer, som du har valgt at viderestille til. Prisen for dette varierer, afhængig af om du viderestiller til et fastnet- eller mobilnummer i Danmark eller udlandet, samt hvilket abonnement du har hos Stofa.

Telefonsvarer

Med telefonsvarer er det muligt at lægge en besked til dig, hvis du ikke tager telefonen. Du kan aflytte din telefonsvarer fra din telefon, eller du kan ringe til den fra andre telefonnumre. Det er muligt at indtale en personlige velkomsthilsen og at få en sms eller e-mail, når der er nye beskeder på telefonsvareren. Telefonsvareren kan gemme op til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare
tre minutter. Dine beskeder slettes automatisk efter seks måneder. Tillægstjenesterne i 8.2 er samlet i en Tillægspakke, som er inkluderet i abonnementet Fri Tale.

 

9. Opsigelse og lukning

9.1. Du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er en måned. 

9.2. Opsiger du dit internetabonnement hos Stofa, er det samtidig en opsigelse af telefoni-abonnementet. På enkelte anlæg vil opsigelse af kabel-tv-abonnementet også betragtes som samtidig opsigelse af telefoni-abonnementet. På samme måde betragtes det som opsigelse, hvis du udporterer/overfører dit fastnetnummer fra Stofa til en anden teleudbyder. Hvis der udporteres i bindingsperioden eller i opsigelsesperioden, faktureres du indtil udløbet af disse.

9.3. Særligt for tillægstjenester m.v. gælder det, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af telefoni-abonnementet. Du faktureres for minimum en måneds abonnementsafgift for tillægstjenester.

9.4. Hvis dine forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af væsentlig misligholdelse, kan Stofa opsige abonnementsaftalen ekstraordinært med 14 dages varsel. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Stofa mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencen. Refusion foretages kun, hvis beløbet overstiger 25 kroner. Bemærk, at du i alle tilfælde hæfter for abonnement og anden fast betaling i bindingsperioden.

 

10. Erstatning

10.1. I tilfælde af forsinket portering/overførelse af nummer, eller i tilfælde hvor du pga. fejl i porteringen er uden telefonforbindelse i mere end 24 timer, er du berettiget til en kompensation, forudsat at du hurtigst muligt efter, at porteringen forskriftsmæssigt skulle have været gennemført, skriftligt har rejst krav om dette til Stofa jf. de generelle vilkår.