Gå til hovedindhold
 

1. Aftalen

Vilkårene for Stofa Mobil, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som privatkunde (herefter du) og Stofa A/S CVR. 42 40 53 10 (herefter Stofa). Disse vilkår gælder for aftaler om levering og drift af Stofas mobiltjeneste og tilhørende datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af Stofa A/S (Stofa). Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler.

Vilkårene for aftaler om abonnement på Stofa mobil er del op i tre dele, som alle gælder for aftalen mellem dig og Stofa:

 1. Generelle vilkår for levering af og drift af Stofa Mobil: De overordnede vilkår, som gælder for alle abonnementsaftaler. Indeværende aftale. 
 2. Abonnementsvilkår for Stofas mobiltjenester: De supplerende vilkår, som gælder for de mobiltjenester, som abonnementsaftalen omfatter.
 3. Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer: Gælder for det produkt (abonnementsform), som du har valgt. Der findes endvidere tillægsvilkår for visse tillægsydelser og rabataftaler.

Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for abonnementsvilkår for mobiltjenester, som igen får forud for nærværende generelle vilkår. 

Aftalen gælder kun for Stofas mobiltjenester og ikke køb eller brug af andre varer eller tjenester, som du f.eks. henter eller bestiller på internettet. Ved sådan køb indgår du en aftale direkte med det firma, der leverer varen/tjenesten. Du hæfter selv for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til sådanne aftaler.

Partnerne i denne aftale er dig (abonnenten) og Stofa. Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end dig eller din husstand eller en eventuel bruger. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2, som er forskellige fra din adresse. Du hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 

1.1 Aftalens forudsætninger
Aftalen forudsætter, at du er myndig, har bopæl i Danmark, og at du har en gyldig folkeregisteradresse. Det er ligeledes en forudsætning for oprettelse af abonnementet, at du har en e-mail-adresse. Abonnementet må ikke bruges i erhvervsmæssigt øjemed, og sælges kun til privatpersoner. Meddelelser fra Stofa til dig vedrørende dit abonnementsforhold med Stofa, sendes via e-mail til den e-mail-adresse, som du har oplyst ved aftaleindgåelsen. Mere om elektronisk information i afsnit 2.2.

1.2 Fortrydelsesret
Du kan fortryde din bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gøres ved anvendelse af fortrydelsesblanketten i bilag 1 i indeværende dokument eller ved at benytte fortrydelsesblanketten online på stofa.dk. Du kan også fortryde bestillingen ved at kontakte Stofas kundeservice.

Hvis du fortryder inden for de 14 dage, skal du være opmærksom på, at du skal betale oprettelsesgebyr, forbrug og abonnement for de dage, dit abonnement har været i drift indtil du eventuelt bruger din fortrydelsesret. 

1.3 Overdragelse til tredjepart
Ingen af dine rettigheder eller forpligtelser iht. aftalen eller dele heraf må overdrages til tredje person uden vores skriftlige samtykke. Hvis du låner din mobiltelefon til en anden, eller overlader brugen af abonnementet, hæfter du stadig for brugen af den. 

1.4 Aftalens gyldighed
Aftalen, som indgås via Stofas website eller Stofas kundeservice, træder i kraft på tidspunktet, hvor du modtager ordrebekræftelsen fra os. Aftalen er bindende for os, når vi har bekræftet din tilmelding, og du har modtaget din ordrebekræftelse. 

Ved indgåelse af aftalen har Stofa ret til at opkræve oprettelsesgebyr. Størrelsen på disse gebyrer fremgår af prislisten, der findes på stofa.dk.

Aftalen kan opsiges af begge parter, jf. pkt. 15. 

 

2. Kundeoplysninger og data

Som en del af indgåelsen af aftalen skal du give os oplysning om dit CPR-nummer, navn, folkeregisteradresse, evt. telefon/mobilnummer og en gyldig e-mail-adresse til at modtage meddelelser fra Stofa vedrørende dine aftaler.

Det er en forudsætning for din aftale med Stofa, at Stofa kan behandle dine personoplysninger, da dette er nødvendigt for opfyldelse af aftale med dig. Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis Stofa ikke har tilstrækkelige oplysninger om dig, kan du dog være afskåret fra at købe Stofas produkter og ydelser.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere abonnementet til dig. Stofa kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation fremlagt, hvis det skønnes nødvendigt.

Det er din pligt straks at opdatere oplysningerne hos Stofa, hvis du ændrer din e-mail-adresse og/eller folkeregisteradresse. Du skal opdatere dine personlige oplysninger ved at kontakte Stofas kundeservice.

Såfremt du ikke straks meddeler os din nye e-mail-adresse og/eller folkeregisteradresse, kan Stofa vælge at opsige aftalen eller begrænse, spærre eller lukke tjenesten samt opkræve betaling for evt. resterende bindingsperiode. 

Eventuelle påførte gebyrer, spærring/opsigelse af abonnementet eller overførsel til inkasso i forbindelse med returpost grunden manglende opdatering af e-mail-adresse eller fraflytning, der ikke bliver meddelt til Stofa, påhviler dig. Bemærk, at meddelelser til Stofa ang. adresseændring kun kan registreres, såfremt adresseændringen er registreret af og foretaget i CPR-registret. En adresseændring og e-mail-adresseændring betragtes ikke som en opsigelse fra din side. 

2.1 Behandling af oplysninger og data
Vi vil løbende have brug for at behandle oplysninger om dig, og om, hvordan du benytter tjenesterne. Personoplysningerne vil vi anvende på følgende måde:

 • Til administration af dit abonnement for at indhente kreditoplysninger eller for at skabe og vedligeholde abonnements- og betalingsinformation.
 • Til at levere en tjeneste, der kræver behandling af trafik- og lokaliseringsdata ud over, hvad der er nødvendigt for overføring at kommunikation eller debitering heraf. Trafikdata gemmer vi så længe, det er nødvendigt i relation til debitering af de tjenester, som til enhver tid er omfattet af dit abonnement. I henhold til lovgivningen skal vi som minimum gemme disse oplysninger i 1 år efter endt kundeforhold.
 • Til at administrere de tjenester, du anvender.
 • For at kunne opfylde lovgivningen og for at forhindre ulovlig anvendelse eller anvendelse, som på anden vis strider mod aftalen.
 • For at fastslå, hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information.
 • For at videregive oplysninger til nummeroplysningen, herunder til publicering på internettet, medmindre du har valgt en af hemmeligholdelsestjenesterne. 

Personoplysningerne kan videregives til andre selskaber inden for Stofa-koncernen til samme formål som ovenstående. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole of offentlige myndigheder, hvis videregivelsen er påkrævet i lovgivningen, hvis der er tale om nummeroplysningsdata, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

Betroede kundeservicemedarbejdere hos Stofa har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer kundeoplysninger krypteret efter endt kundeforhold, men transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Du har ret til at anmode om indsigt i dine oplysninger. Herudover kan du anmode om berigtigelse og sletning af dine oplysninger, begrænsning af behandling af dine oplysninger eller gøre indsigelse med en behandling. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Under visse omstændigheder kan du også have ret til dataportabilitet. Hvis du vil udøve dine rettigheder, er du velkommen til at skrive eller ringe til Stofa på 88 30 30 30. Hvis du efter dialog med Stofa ønsker at gå videre med sagen, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet.

2.2 Elektronisk kommunikation
Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende  aftalen sendes til din e-mail-adresse og/eller via SMS til dit mobiltelefonnummer. Stofa udsender information, som omfatter bl.a. ordrebekræftelser, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling, meddelelser vedrørende aftalen, herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser, via e-mail til den e-mail-adresse, som du har oplyst og/eller via SMS til det mobiltelefonnummer, som du har oplyst.

Du modtager således ikke meddelelserne som almindelig post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig som almindeligt brev. Ved ændring af din e-mail-adresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da der ellers er misligholdelse af aftalen.

Meddelelser mv., som du modtager fra Stofa pr. e-mail og/eller SMS på den aftalte e-mail-adresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post. Ved ændring af din e-mail-adresse skal du straks give Stofa meddelelse herom. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e-mail-adresse, er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev til dig. 

 

3. Kvalitets- og serviceniveau

Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til Stofa. 

 

4. Levering

Stofa fastlægger et nærmere leveringstidspunkt, som meddeles til dig via e-mail eller pr. brev. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter dit ønske. Leveringstidspunktet afhænger af, hvorvidt du har bindingsperiode eller opsigelsesvarsel på dit nuværende abonnement. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat.

 

5. Tilslutning af udstyr

Hvis du ikke har købt dit udstyr (mobiltelefon eller telekommunikationsudstyr) igennem Stofa, skal du sørge for at det udstyr, som du bruger til tjenesten, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i Lov om radio- og teleteminaludstyr mv. Det er din egen opgave at sikre, at udstyret kan bruges med Stofas tjenester, og at udstyret i øvrigt bruges i overensstemmelse med sit formål. Det er en forudsætning for at kunne bruge Stofa, at dit udstyr understøttet 3G/UMTS/HSDPA/4G. Du kan finde ud af, om din mobil er en som min. 3G-mobiltelefon på producentens hjemmeside. 

 

6. Nummertildeling

Når mobilabonnementet oprettes hos Stofa, har du to muligheder:

 • Du kan vælge en nummerflytning, hvor dit nuværende telefonnummer flyttes med over til Stofa.
 • Du kan også vælge et nyt mobilnummer ud fra en liste med telefonnumre.

6.1 Nummerflytning til Stofa
Hvis du har et eksisterende mobilnummer hos en anden udbyder, som du ønsker overført til Stofa, skal du oplyse dette, når du tilmelder dig. Nummerflytning kan kun ske efter anmodning fra dig. Det er vigtigt, du ikke opsiger dit abonnement hos din udbyder. da vi i så fald ikke kan flytte dit nummer med over til Stofa.

For at få nummeret flyttet skal du udfylde feltet i tilmeldingsprocessen i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement eller oplyse det direkte til Stofa Kundeservice, såfremt oprettelsen sker telefonisk. Det er vigtigt, at vi modtager de korrekte information fra dig (SIM-kort-nummer, operatør osv.), da det ellers kan påvirke, hvor hurtigt dit nummer bliver flyttet.

Når du flytter dit nummer til Stofa, anmoder vi automatisk din gamle udbyder om at frigive dit nummer, når din opsigelses- eller bindingsperiode slutter. Dit nummer vil i så fald blive flyttet fra din gamle udbyder førstkommende arbejdsdag efter din opsigelses- eller bindingsperiode.

6.2 Nummerflytning fra Stofa
Ønsker du at flytte dit nummer fra Stofa til et anden selskab, skal du kontakte det modtagende selskab, der herefter vil stå for flytningen.

Som udgangspunkt vil dit nummer blive flyttet, så snart din opsigelsesperiode hos Stofa ophører. Hvis dit nye teleselskab tilbyder det, kan du også vælge at flytte dit nummer omgående eller på en specifik dato uanset din opsigelsesperiode. Såfremt du ønsker at flytte dit nummer inden for din opsigelsesperiode vil du senest 30 dage efter dit nummer er flyttet fra Stofa, bliver opkrævet for evt. yderligere forbrug, idet fakturering af visse tjenester, for eksempel udlandstelefoni, kan være forsinket.

6.3 Nyt mobilnummer
Hvis du ikke har et eksisterende mobilnummer, men ønsker et, kan du selv vælge dit mobilnummer ud fra en liste med telefonnumre. Disse telefonnumre vises til dit i bestillingsflowet på stofa.dk eller oplyses af Stofa, hvis abonnementet oprettes gennem Stofas kundeservice. Stofa kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte numre, også kaldet Guldnumre.

6.4 Kompensation ved fejlagtig nummerflytning
I forbindelse med nummerflytning kan der opstå fejl, der gør, at du har ret til kompensation. Krav om kompensation skal altid rettes til det selskab, hvor du fremadrettet skal have dit nummer. I tilfælde af uretmæssig nummerflytning kan du dog vælge at henvende dig til såvel det afgivende som modtagende selskab. Får du medhold i et krav med Stofa, vil Stofa kompensere dig i form af modregning på din Stofa-konto. Er Stofa modtager af dit nummer, skal en anmodning om kompensation være Stofa i hænde hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at der er rettet op på fejlen, og flytningen er korrekt gennemført.

Anmodning om kompensation kan ske til Stofas kundeservice.

Du har ret til kompensation i tilfælde af:

 • Uretmæssig nummerflytning: Såfremt dit nummer er blevet flyttet, uden at du har bedt om dette, er du berettiget til et engangsbeløb.
 • Forsinket nummerflytning: Såfremt det aftalte tidspunkt for nummerflytning er overskredet, kompenseres du med et engangsbeløb samt et tillæg pr. efterfølgende kalenderdag, opgjort i hele antal kalenderdage.
 • Afbrudt telefonforbindelse: Såfremt du i forbindelse med en nummerflytning er helt uden telefonforbindelse i over 24 timer, kompenseres du med et engangsbeløb samt et tillæg pr. efterfølgende kalenderdag, opgjort i hele antal kalenderdage. 

Telefonforbindelsen anses først for endeligt etableret, når der kan ringes til alle danske operatørers net. Kan der ringes til nogle operatører, men ikke andre, er der tale om en forsinket nummerflytning. Kan der ikke ringes til nogen operatører, er der tale om en afbrudt telefonforbindelse.

6.5 Fortrydelsesret ved nummerflytning
Såfremt du har fortrydelsesret og ønsker at gøre brug af retten, efter du har flyttet dit nummer til Stofa, skal du inden 14 dage fra dit nummer er flyttet til Stofa beslutte dig for, hvilket selskab der i stedet skal overtage dit nummer. Det modtagende selskab skal inden denne frist have anmodet Stofa om, at nummeret flyttes til dem. Har Stofa ikke modtaget en anmodning om nummerflytning inden 14 dage, kan nummeret ikke længere flyttes ud som en del af fortrydelsesretten. Nummeret vil herefter ligge i karantæne i en periode, hvorefter det bliver frigivet på markedet igen, som betyder, at du ikke kan være sikker på at få dit gamle nummer tilbage igen. Du skal ligeledes være opmærksom på, at dit tidligere selskab ikke er forpligtet til at tage dig tilbage igen. 

 

7. Selvbetjeningsunivers og adgangskoder

Som mobilkunde hos Stofa får du adgang til dit eget personlige selvbetjeningsunivers, hvor du får adgang til en lang række muligheder for selvbetjening:

 • Oversigt over forbrug
 • Dine regninger og regningsarkiv
 • Skift abonnementstype
 • Del abonnementet med andre i husstanden
 • Til- og framelding af forskellige tjenester
 • Samt m.m.

En uddybning af selvbetjeningsmulighederne kan læses i Abonnementsvilkår får Stofas mobiltjenester, som findes på Stofas hjemmeside.

7.1 Adgangskode til Mine Side
For at logge på selvbetjeningsuniverst, skal du gå ind på Mine Sider

Hvis du inden mobilbestillingen allerede har oprettet et Stofa MitLogin til et andet Stofa-produkt, så skal du bruge dette login.

Hvis du ikke har et Stofa MitLogin ved oprettelse af mobilabonnement, så skal du bruge dit mobilnummer og den adgangskode, som blev sendt til dig via en e-mail. 

 

8. Priser

8.1 Fastsættelse af priser
Stofa fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, herunder oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan Stofa fastsætte specifikke afgifter og gebyrer for tillægsservices og funktioner og faciliteter.

8.2 Aktuelle priser
Du kan få oplysning om de til enhver tid gældende priser på stofa.dk eller ved henvendelse til Stofas kundeservice.

8.3 Forbrugstaksering
Tale bliver afregnet pr. påbegyndt minut (minuttaksering).

8.4 Prisændring som følge af opsigelse af Stofa Internet
Såfremt du har Stofa Internet og et aktiveret MitLogin hos Stofa, så vil du få samlerabat på fastprisabonnementer, dvs. ikke på den forbrugsafregnede variant. Det er dit eget ansvar at aktivere MitLogin. Såfremt du ikke logger ind via Mine Sider, når produktet oprettes, vil du ikke få din samlerabat.

Hvis du opsiger dit internetabonnement, vil du få mobilabonnementet til listepris. Samlerabatten ophører fra den dato, hvor internetabonnementet er opsagt. Hvis du senere tilkøber internet, er det dit eget ansvar at gøre Stofa opmærksom på, at du er berettiget til samlerabatten. 

 

9. Betaling

Det er en forudsætning for indgåelse af aftalen, at du er indforstået med, at betaling af abonnementet og tilhørende forbrug sker ved indbetaling via regning. Regningen sendes til dig via den e-mail-adresse, som du har oplyst ved oprettelse af produktet.

Med et Stofa pakkeabonnement betaler du et fast månedligt abonnement forud, uanset hvilket pakkeabonnement du har valgt. Forbrug der ikke er inkluderet i pakkeabonnementerne, som eks. udlandstelefoni, betales bagud, da forbruget først er kendt efter, det har fundet sted. Med et Stofa forbrugsafregnet abonnement er der intet forbrug inkluderet, og alt forbrug betales månedsvis via regning. Dvs. bagud betalt.

Abonnementsprisen opkræves første gang tidligst 2 dage efter, du har modtaget ordrebekræftelsen.

Betalingen sker i danske kroner, og alle priser er inklusiv moms. I henhold til dansk rets regler herom, kan Stofa foretage opkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke har været opkrævet tidligere.

9.1 Elektronisk regning
Når du logger ind på Mine Sider, har du mulighed for at se og hente dine betalingskvitteringer elektronisk og specificeret, samt se dit forbrug i detaljer. Du kan imod betaling af et gebyr få tilsendt din forbrugsoversigt og betalingskvittering fysisk til din hjemmeadresse. Du kan se dine betalingskvitteringer på Mine Sider, så længe du er kunde hos Stofa. Stofa opbevarer dog kun dine betalingskvitteringer og forbrugsoversigter i op til 5 år efter endt kundeforhold.

9.2 Ændring er opkrævningsinterval og straksbetaling
Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at dine betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Stofa kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks såfremt:

Du har misligholdt din betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til Stofa i forbindelse med en anden aftale.

A. Dit forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere.

B. Du er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.

C. Dit forbrugstakserede abonnement anvendes - efter aftale med Stofa - til formidling af teletrafik for andre end kunden eller en bruger.

D. Dit forbrugstakserede abonnement benyttes - efter aftale med Stofa - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående.

E. Du har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling.

Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra dig ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra dig ændres til det sædvanlige, når du har betalt din gæld til Stofa, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret opkrævningsinterval. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.

For så vidt angår opkrævninger i henhold til pkt. E, dækker disse kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandlinger er åbnet, gældssaneringssag er indledt eller konkursdekret er afsagt. 

 

10. Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse

Stofa har ret til ved indgåelse af aftalen eller på et senere tidspunkt at foretage en kreditvurdering af dig. I sådanne tilfælde indhenter vi kreditoplysninger om dig. Stofa har ret til at indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. På baggrund af kreditoplysninger er Stofa berettiget til at give afslag på din anmodning om at indgå en abonnementsaftale. I løbende abonnementsforhold har Stofa til enhver til ret til at kræve sikkerhed for betalinger, spærre eller at ophæve aftalen. Vi er til enhver tid berettiget til løbende at ændre den tildelt kreditgrænse. I tilfælde hvor din kreditgrænse ændres, vil du modtage besked herom. 

 

11. Forbrugsmaksimum

For forbrugstakserede tjenester, kan Stofa som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 10, tildele dig et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at Stofa kontakter dig og/eller afbryder din forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. Stofa kan blandt andet tildele dig et forbrugsmaksimum i de i pkt. 10 nævnte situationer.

Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. 

 

12. Kundens misligholdelse (Stofas lukkeret)

For forbrugstakserede tjenester, er Stofa berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, hvis kundens forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere.

I tilfælde at kunden væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er Stofa endvidere berettiget til at afbryde kunden forbindelser til tjenesten eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.

Følgende forhold anses som minimum for væsentlig misligholdelse:

A. Kunden undlader rettidigt at opfylde Stofas krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 10.

B. Oprettelsesafgift og abonnementsafgifter betales ikke rettidigt.

C. Kunden undlader efter krav fra Stofa herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i Stofas mobilnet.

D. Kunden udøver chikane med Stofas medarbejdere eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i Stofas offentlige telenet.

E. Kunden bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til Stofas mobilnet, og undlader efter krav fra Stofa herom at frakoble eller afbryde udstyret.

F. Kunden undlader efter krav fra Stofa mobil herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der går på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i Stofas mobilnet.

G. Stofa afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv.

H. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse eller e-mail-adresse, jf. pkt. 2

I. Kunden er taget under konkursbehandling.

J. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra Stofa.

Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

Afbrydelse af kundens forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Stofa snarest genåbning af forbindelsen. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Stofa opsige aftalen uden varsel.

Stofa er i øvrigt berettiget til at afbryde kundens forbindelse til tjenesten, begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved kundens konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt.

En kunde, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på Stofas teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 

 

13. Stofas misligholdelse

13.1 Fejlafhjælpning
Kunden kan anmelde fejl til Stofa Support på 88 30 30 30. Ved opkald til Stofas kundeservice betales almindelig forbrugstakst.

Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra 8-17). Kunden er forpligtet til i nødvendigt omgang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning. Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i mobilnettet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller internet net, jf. pkt. 5, er Stofa berettiget til at fakturere kunden for Stofas udgifter til fejlsøgning.

13.2 Afslag i abonnementsudgiften
Hvis Stofa ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagt leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i det offentlige telenet eller tjeneste, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager Stofa efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsudgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun , hvis afbrydelsen har været i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet.

For mobiltjenester gælder, at afbrydelser, som skylde manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsudgiften. 

Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgiften.

 

14. Stofas erstatningsansvar

Stofa er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger der er listet her:

 • Stofa hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller besvær, der skyldes afbrydelser eller forstyrrelser i netværket.
 • Stofa er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.
 • Stofa bærer ikke ansvaret for rigtigheden af eller anvendelsesmulighederne af information, data eller tips, som formidles af Stofa, samarbejdspartnere eller andre tredjemænd via tjenester, indholdstjenester, netværk (f.eks. videoklip), eller for dispositioner eller beslutninger (f.eks. investerings- og spilbeslutninger), som tages på baggrund af sådanne informationer, data eller tips.
 • Stofa hæfter ikke for inddirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge at, at tjenesten ikke kunne anvendes som forventet.
 • Stofa er ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet direkte eller inddirekte tab, hvis en betaling ikke bliver gennemført.
 • Stofa hæfter ikke for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til dig, eller som følge af dit tab af personlige data eller installeret software.
 • Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til dine data og/eller systemer.
 • Stofa bærer intet ansvar og friholdet for eventuelt erstatningskrav og andre afledte krav, hvis Stofa ikke kan opfylde en forpligtelse overfor dig på grund af omstændigheder, Stofa ikke selv er herre over, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, vejrforhold, ildebrand, fejl i andre operatørers net, myndighedsbestemmelser eller andre offentlige bestemmelser, fejl på transporter, varer eller energi, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Stofas egne medarbejdere.
 • Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning er Stofa ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser og lignende, som skyldes andre serviceudbydere eller andre operatørers netværk.
 • Stofa bærer ikke ansvaret for andre operatørers uautoriserede brug af kundedata i forbindelse med samtrafik, national roaming og lignende. 
 

15. Opsigelse og lukning

15.1 Kundens opsigelse
Du kan opsige aftalen med et varsel på 30 dage, medmindre du har indgået aftale om en bindingsperiode. Det fremgår af ordrebekræftelsen, om der er aftalt en bindingsperiode. Opsigelsen kan kun ske ved telefonisk kontakt til Stofa eller via nummerflytning fra ny udbyder. 

15.2 Opsigelse af tillægstjenester
Særligt for tillægstjenester mv. gælder, at disse automatisk opsiges sammen med opsigelsen af telefoniabonnementet. Kunden faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift for tillægstjenester.

15.3 Lukning pga. misligholdelse af abonnementet
Ved væsentlig misligholdelse (jf. afsnit 12) fra kundens side er Stofa berettiget til at foretage lukning. Ved lukning er Stofa kun berettiget til at opkræve abonnement ind til lukningstidspunktet. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af tilslutningen jf. den til enhver til gældende prisliste.

I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr kræve erstatning for ethvert tab, der påføres selskabet.

15.4 Stofas opsigelsesret
Hvis kundens forbindelser til tjenesten er afbrudt som følge af væsentlig misligholdelse jf. pkt. 12, kan Stofa opsige abonnementsaftalen øjeblikkeligt og uden varsel. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Stofa mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb. Refusion foretages kun, hvis beløbet overstiger 25 kr. Bemærk, at kunden i alle tilfælde hæfter for abonnement og anden fast betaling i bindingsperioden. 

15.5 Stille abonnement i bero
Stofas mobilabonnementer kan ikke stilles i bero. Hvis du i længere tid ikke benytter dig af abonnementet anbefaler vi, at der skiftes til et forbrugsafregnet abonnement, hvor du kun betaler for det tale og data, som du bruger. Forbrugsabonnementet kræver et minimumsforbrug jf. pkt. 9 i Abonnementsvilkår for Stofas mobiltjenester.

15.6 Tyverispærring
Du kan tyverispærre dit abonnement, hvis du har mistet dit simkort eller telefon.

Din telefon vil omgående blive spærret for ind- og udgående opkald. Spærring af abonnement skal ske via Mine Sider eller via telefonisk henvendelse til tyverispærring på 70 25 15 21.

Ved telefonisk spærring af abonnement skal du oplyse din spærringskode, der blev tilsendt dig i velkomstbrevet.

Det koster 49 kr. at tyverispærre en mobiltelefons simkort, hvilket dækker udgifter til lukning samt afsendelse af et nyt simkort med eksisterende nummer. 

 

16. Ændring af vilkår og priser

Stofa kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsudgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 8, med et varsel på mindst 1 måned. Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af Stofas forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening.

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside, ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. e-mail til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e-kommunikation, jf. pkt. 2.

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigede karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv., kan ske uden varsel ved indførelse i Stofas prislister. 

 

17. Tvister

Enhver tvist mellem partnerne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt det ikke lykkedes, kan parterne indbringe sagen for de almindelige domstole. 

 

18. Klageadgang

Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan kunden klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg eller reklamation@stofa.dk. Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. 

Stofas afgørelser kan indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V, tlf. 33 18 69 00, www.teleanke.dk. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

 

19. Ikrafttræden

Disse betingelser er gældende fra den 1. august 2015, og er gældende indtil nye meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af stofa.dk.

 

20. Nyttige numre - kundeservice, fejlmelding og alarmopkald

Kundeservice: 88 30 30 30
Alarmcentralen: 112
Tyverispærring: 70 25 15 21
Telefonsvarer: 20 17 17 17
Kundeservice: www.stofa.dk/hjaelp

Stofa A/S
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
CVR 42 40 53 10