Gå til hovedindhold

Aftalevilkår for Stofa MitTv

Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til Stofa MitTv
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa MitTv. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Generelt
2. Definitioner
3. Abonnementet
4. Elektronisk kommunikation
5. MitTv-produktet - abonnement, løbetid, opsigelse og fortrydelsesret
6. Prisen
7. Installation
8. Kanaludbud
9. Offentlig visning
10. Fejlafhjælpning
11. Afbrydelse af tilslutningen
12. Ændring af priser, aftalevilkår og udbud
13. Flytning af abonnement
14. Ansvar
15. Tvister
16. Behandling af persondata
17. Klagegang
18. Fortrydelse

Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

 

1. Generelt

1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for din tilslutning til Stofa MitTv via antenneforeningens, andres eller Stofas net.

1.2. Tilslutningen til Stofa MitTv er personlig for dig og din husstand og kan ikke, medmindre andet fremgår af aftalebekræftelsen, overdrages til tredjemand, ligesom du ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.3. Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører dig, med mindre andet fremgår af aftalebekræftelsen.

1.4. Hvis tilslutningen ejes af andre end dig, er du erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen.

1.5. Aftaleindgåelse forudsætter, at du er myndig.

1.6. Afvigelser fra disse aftalevilkår skal aftales skriftligt mellem Stofa og dig for at være gyldige.

1.7. Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

1.8. Du opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår.

1.9. Hvis du vil henvende dig vedrørende ændringer i aftalen, kan du gøre dette telefonisk, skriftligt eller elektronisk via e-mail. Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Stofa, og det er kun den skriftlige bekræftelse, som er gældende.

 

2. Definitioner

2.1. ”Du” refererer til den person, der i aftalebekræftelsen står anført som fakturabetaler og dennes husstand.

2.2. ”Tilslutningen” betyder installationen på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse.

2.3. ”Aftalen” betyder den aftale om tilslutningen, der er indgået mellem dig og Stofa. Aftalen består af Stofas aftalebekræftelse, de nævnte bilag heri og de til enhver tid gældende aftalevilkår.

2.4. ”Aftalevilkår” betyder nærværende version af aftalevilkår for Stofa MitTv eller senere versioner heraf. De til enhver tid gældende aftalevilkår kan rekvireres hos Stofa og findes på stofa.dk

2.5. ”Stofa MitTv” betyder levering af digitalt transmitterede og krypterede tv-signaler. Ved din tilslutning til MitTv modtager du ikke længere traditionel programforsyning via kabeltv-nettet, men modtager alene muligheden for at kunne tilkøbe digitalt krypteret indhold, der kræver en Stofa SmartTv-boks. SmartTv-boksen skal være tilkoblet en internetforbindelse fra Stofa - enten kablet eller trådløs. Stofa anbefaler en kablet forbindelse. Ved fiber-tilslutninger skal SmartTv-boksen være kablet, og hverttv skal være tilkoblet en SmartTv-boks.

2.6. Abonnementet giver dig ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa bokse og/eller Stofa kort må ikke tilsluttes harddisk optager m.v. uden for den adresse, abonnementsaftalen omfatter. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Stofa boks samt Stofa kort er ikke tilladt.

2.7. Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra dig/din adresse. Du hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

 

3. Abonnementet

3.1. Det påhviler dig for egen regning og risiko at etablere de nødvendige installationer herunder antenneforhold for at gøre brug af tjenesten.

3.2. For at du kan modtage Stofa MitTv, er det en forudsætning, at du er tilsluttet en antenneforenings net, Stofas net eller et andet net, der forsynes af Stofa, og som tilbyder Stofa SmartTv og MitTv.

3.3. Stofa MitTv forudsætter abonnement på Stofa SmartTv og leveres via en Stofa boks og/eller Stofa kort til din installationsadresse. Se abonnementsvilkår for Stofa SmartTv.

3.4. Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa og oprettes skriftligt med dig som kunde. De oplysninger, du afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

3.5. Abonnement på MitTv forudsætter elektronisk kommunikation. Al kommunikation mellem Stofa og dig vedrørende MitTv abonnementet og indhold foregår elektronisk jf. punkt 4.

3.6. Abonnement på MitTv forudsætter betaling via Dankort eller andet godkendt betalingskort, der tilknyttes MitTv, første gang produktet tages i brug. Køb af tv-kanaler, tv-pakker, SVOD og VOD/filmleje forudbetales via det tilknyttede betalingskort. Se særskilte vilkår for automatisk kortbetaling. Abonnement på SmartTv opkræves fortsat kvartalsvis forud jf. SmartTv vilkårene.

3.7. Du skal ved aftaleindgåelsen give Stofa oplysning om dit navn og adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse, hvortil Stofa har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Stofa kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af dine oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Stofa. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Du er forpligtet til snarest muligt at meddele Stofa enhver senere ændring af navn, adresse og lignende.

3.8. De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller lokale aviser.

3.9. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig - herunder at indhente kreditoplysninger.

 

4. Elektronisk kommunikation

4.1. Du skal indgå aftale med Stofa om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra Stofa vedrørende aftaler om MitTv sendes via e-mail til den emailadresse, som du har oplyst.

4.2 Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende aftalen sendes til den e-mailadresse og/eller SMS, du har oplyst til Stofa i forbindelse med aftale om elektronisk kommunikation. Stofa udsender information, som bl.a. kan omfatte ordrebekræftelser, servicemeddelelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling samt meddelelser vedrørende aftalen herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser.

4.3. Du modtager således ikke meddelelserne som almindeligt post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser som almindeligt brev. Ved ændring af e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

4.4. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftale kræve, at du inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i dine forhold.

 

5. MitTv-produktet - abonnement, løbetid, opsigelse og fortrydelsesret

5.1. Der opkræves ikke særskilt abonnement på Stofa MitTv. Stofa MitTv forudsætter abonnement på Stofa SmartTv og dermed en SmartTv-boks eller kortlæser og kort. SmartTv-boksen kan enten købes eller lejes.

5.2. MitTv er køb af enkeltkanaler og tv-pakker enten via en SmartTv-boks eller via www.stofa.dk/minesider. Prisen for de enkelte kanaler og andet indhold fremgår af SmartTv-boksen eller på www.stofa.dk/minesider.

5.3. På www.stofa.dk/minesider fremgår de valgte tv-kanaler, tv-pakker og andet valgt indhold samt den samlede månedspris.

5.4. En tv-kanal eller tv-pakke købes altid i hele måneder og minimum for en måned ad gangen regnet fra købsdatoen. Tv-kanalen eller tv-pakken fortsætter i løbende abonnement, indtil det opsiges.

5.5. Opsigelse af MitTv abonnementet følger SmartTv-vilkårene, og opsigelsesvarslet er løbende måned plus en måned. Kanaler i MitTv opsiges sammen med SmartTv og udløber til først mulige dato månedsdagen efter købsdagen. Kanaler købt i MitTvs opsigelsesperiode til udløb efter abonnementets ophør refunderes ikke.

5.6. En kanal eller tv-pakke kan altid opsiges til udløb af månedsdagen efter købsdatoen, når opsigelsen sker senest klokken 23.59 dagen før månedsdagen efter købsdatoen. Opsigelse af tv-kanaler og tv-pakker kan ske direkte via SmartTv-boksen eller på www.stofa.dk/minesider.

Eksempel 1: En kanal købt den 15. februar kl. 13.30 kan opsiges frem til 14. marts 2016 kl. 23:59, herefter fornys kanalen. Beløbet vil blive opkrævet på kreditkort den 15. marts 2016. Eksempel 2: En kanal købt den 31. januar 2016 kl. 22.30 kan opsiges senest 27. februar 2016 kl. 23:59, herefter fornys kanalen. Beløbet vil blive opkrævet på kreditkort den 28. februar 2016.

5.7. Køb af indhold i MitTv er forudbetalt via betalingskort tilknyttet købet. Køb foretaget i MitTv refunderes som hovedregel ikke, da produktet tages i brug straks. Ved accept af købsbetingelserne i MitTv fraskriver du dig fortrydelsesretten jf. pkt. 18.

 

6. Prisen

6.1. Prisen for brug af MitTv er sammensat af programafgifter, som udgør betaling af enkeltprogrammer til de enkelte programleverandører for modtagelse af de respektive tv-programmer. Hertil kommer Copydan- og Koda-afgift, som udgør bidrag til blandt andet rettighedshavere, kunstnere, radio- og tv-stationer, producenter af film, musik og tv-programmer. Denne udgift opkræves særskilt uden moms. Endvidere indeholder prisen også betaling til en evt. anlægsejer som f.eks. en antenneforening eller lignende, som Stofa har indgået aftale med om brug af nettet til levering af MitTv.

 

7. Installation

7.1. Det kan fremgå af aftalebekræftelsen, at der skal udføres installation af stikledning for at kunne levere Stofa MitTv. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris.

7.2. Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Stofa MitTv må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store, økonomiske omkostninger og den endelig vurdering af, om der er mulighed for tilslutning, kan først foretages ved installationstidspunktet.

7.3. Tidspunktet for installation forudsætter, at Stofa får tildelt de fornødne tilladelser herunder gravetilladelse. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser, der ligger udenfor Stofas kontrol.

7.4. Installation af stikledning inkluderer på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse: montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsatte fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Stofa ud fra bedste tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen, og betales af dig som kunde.

7.5. Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af dig. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde og ovenpå påfyldes ca. 20 cm. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Til sidst fyldes kabelrenden med jord, og jorden stampes tilpas fast for at undgå sætninger.

 

8. Kanaludbud

8.1. Udbuddet af kanaler, programpakker og andre tjenester i MitTv kan til enhver tid ændre sig som konsekvens af programselskabernes ændring af udbud eller andre forhold, der gør, at det ikke længere er muligt for Stofa at udbyde det pågældende program, programpakke eller tjeneste. Programpakkernes indhold kan til enhver tid ændres. Dette sker normalt med 1 måneds varsel. Såfremt der erforhold, som ligger udenfor Stofas indflydelse, kan Stofa dog straks foretage en sådan ændring. Såfremt der er nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Stofa fejlmeldingen til denne operatør.

 

9. Offentlig visning

9.1. Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-kanaler og andet indhold i MitTv er ikke tilladt.

 

10. Fejlafhjælpning

10.1. Du kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Stofa oplyste serviceadresse. Grænse-snittet for Stofas fejlretning er til første antennestikdåse eller fordelingspunkt (ekskl. stikledning).

10.2. Stofa vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Hvis du begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i dit eget udstyr eller til din fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster.

10.3. Før fejlafhjælpning rekvireres, bør følgende være undersøgt:

 • Undersøg hvis muligt, at der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra radio/tv til antenne-stikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet, hvis der er mulighed for det.
 • Undersøg hvis muligt, om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da, om det er alle apparater, der har fejl eller driftsforstyrrelser.
 • Undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser.
 

11. Afbrydelse af tilslutningen

11.1. Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, hvis:

 • Du på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb.
   
 • Du på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder dine forpligtelser i henhold til aftalen.
   
 • Du krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lignende.

11.2. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen jf. den til enhver tid gældende prisliste.

 

12. Ændring af priser, aftalevilkår og udbud

12.1. Nærværende aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer bliver du underrettet ved en skriftlig meddelelse via e-mail. Ændringer i en tv-pakkes sammensætning som medfører, at en kanal udgår af tv-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring.

12.2. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til dig. Prisændringer, der er til fordel for dig, annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel.

12.3. Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel:

 • Moms, COPY-DAN, KODA og andre afgifter afregnes af Stofa. Disse afgifter reguleres uden Stofas indflydelse, og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne.
   
 • Gebyrer reguleres løbende af Stofa - se www.stofa.dk.

12.4. Ved Stofas varsling af ændring af tv-pakker kan du altid opsige tv-pakken, når blot det sker inden ændringens ikrafttrædelse jf. pkt. 6.5.

12.5. Hvis Stofa som følge af forhold udenfor Stofas kontrol foretager ændring af tv-pakker uden varsel, kan du altid opsige tv-pakken, når blot det sker inden ændringens ikrafttrædelse.

 

13. Flytning af abonnement

13.1. Du er forpligtet til at meddele Stofa, hvis du flytter til ny adresse.

13.2. Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen, og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse.

 

14. Ansvar

14.1. Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

14.2. Stofa er kun ansvarlig for dit direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos dig.

14.3. Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser, som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr m.v. der ejes eller drives af andre eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

14.4. Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

14.5. Du skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa som følge af din brug af tilslutningen

 

15. Tvister

15.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende

 

16. Behandling af persondata

16.1. Stofa behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering af dig samt til andre interne, administrative formål. Derfor vil dine personoplysninger blive anvendt inden for Stofa og SE-koncernen, hvilket du hermed giver samtykke til.

16.2. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

16.3. Du kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Stofa må anvende de adresser og e-mailadresser, som du oplyser, til markedsføring – herunder også digital markedsføring – af Stofa og Stofas leverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofas markedsføring af tredjemands produkter og ydelser m.v. kræver dit udtrykkelige samtykke.

 

17. Klagegang

17.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling kan du klage til Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens. Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest tre må- neder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller via forbrug.dk.

 

18. Fortrydelse

18.1. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis du ønsker at fortryde, kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30. Fortrydelsesretten gælder dog ikke køb af tv-kanaler, tv-pakker og andet indhold i MitTv, da du tager tjenesten i brug straks ved købet.

18.2. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.

 

Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger

Disse vilkår er et tillæg til forannævnte vilkår og gælder, hvor tilslutningen sker via en fiberforbindelse. Ved modstrid mellem forannævnte vilkår og følgende går disse særlige vilkår forud. Hvis nedgravningen ikke allerede er udført, foregår tilslutning til fibernettet ved, at Stofa efter aftale med dig nedgraver fiberrør på din installationsadresse. Herefter opsætter Stofa en fiberboks, der kan modtage fibersignalet fra Stofa. Når du har modtaget ordrebekræftelse med specificering af abonnementsvilkårene og de tjenester, du har bestilt herunder internet, telefoni og MitTv, vil du blive opkrævet den aftalte oprettelsesafgift, abonnementsbetaling og forbrugsbetaling gældende for det pågældende abonnement - eksempelvis betaling af internet, telefoni, tv, filmleje m.v. Gebyrer ved ændringer i dit abonnement m.v. opkræves ligeledes via abonnementet. Har du spørgsmål vedrørende indhold, priser eller tekniske forhold, kan disse rettes til Stofa.

1. Levering
1.1. Efter din bestilling af fibernettilslutning og tilvalgte tjenester meddeler Stofa så vidt muligt i ordrebekræftelsen – og ellers så hurtigt som muligt derefter – hvornår du kan forvente at have adgang til de bestilte tjenester. Da din adgang til de bestilte tjenester kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Du kan ikke gøre krav gældende mod Stofa i den anledning.

1.2. Skal fiberforbindelsen nedlægges via privatejet vej, erklærer du som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening, der ejer den private vej, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til dig eller andre. I de tilfælde hvor en grundejerforening som ejer af den private vej ikke har givet samtykke til, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, kan Stofa vælge at annullere den indgåede aftale med dig, uden at dette berettiger dig til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse.

2. Fejlretning
2.1. Stofa er forpligtet til som en del af abonnementsaftalen at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved fibertilslutningen jf. pkt. 3.1. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Stofa.

2.2. Såfremt det efter Stofa afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Stofas forhold, men derimod dine egne forhold eller dit eget udstyr, kan Stofa kræve, at du dækker Stofas udgifter til fejlsøgning.

3. Udstyr
3.1. Fiberboksen, fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører Stofa, hvorimod kabling og andre installationer internt i din bolig er dit eget ansvar og risiko og er Stofa uvedkommende. Har Stofa udført installationerne, garanterer Stofa for, at installationen fungerer, når montøren fra Stofa forlader din bolig.

3.2. Du er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller det af Stofa udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

3.3. Du skal sikre, at udstyr, som du tilslutter fibernettet og fiberboksen, opfylder gældende regler herom. Du skal samtidig sikre dig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og fiberboksen, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål.

3.4. Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet, er du forpligtet til straks efter påkrav herom fra Stofa at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger.

3.5. Ved anvendelse aftrådløst udstyr iform af fiberboks med trådløs router ellertrådløs tv-boks skal du være opmærksom på den interferens, som bygningsdele kan give i sendekvaliteten, hvorfor Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på din installationsadresse.

3.6. Undlader du at efterkomme eventuelle påkrav fra Stofa, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Stofa til at lukke for den eller de tjenester leveret til dig, som forårsager forstyrrelsen jf. punkt 4. Genåbning er forbundet med et gebyr.

4. Kundens misligholdelse
4.1. Såfremt du væsentligt misligholder dine forpligtelser efter denne abonnementsaftale, er Stofa berettiget til straks at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne grundet din misligholdelse fritager dig ikke for betaling til Stofa.

4.2. Du er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til Stofa, hvis Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernettet, fordi du uden samtykke fra Stofa har foretaget ændringer i den af Stofa foretagne fiberinstallation jf. pkt.3.2.

4.3. Hvis Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernetteti uvæsenligt omfang, eller hvis afbrydelsen er begrundet i din misligholdelse, fritager det dig ikke for betaling til Stofa.

4.4. En væsentlig misligholdelse fra din side kan blandt andet omfatte, men er ikke begrænset til:

4.4.1. Manglende eller forsinket betaling trods Stofas fremsendelse af første rykkerbrev.

4.4.2. Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning.

4.4.3. Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden Stofas samtykke.

4.4.4. Netværksdeling med andre husstande uden Stofas udtrykkelige samtykke.

4.4.5. Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør denne abonnementsaftale vedrørende internet, telefoni og offentlig IP-adresse og tv.

4.4.6. Du standser dine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs, træder i likvidation, eller på anden måde viser dig insolvent, eller ikke er i stand til at overholde dine betalinger.

4.4.7. Du foretager ændringer i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

4.4.8. Du tilslutter udstyrtil fibernettet, der ikke er godkendttil brug i det offentlige telenet, eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af fibernettet.

4.4.9. Tilslutningen til fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Stofa til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører din husstand.

4.4.10. Hvis Stofa afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/ foretagelse af ændringer.

4.4.11. Du undlader efter krav fra Stofa herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket virker forstyrrende på tjenester og/eller fibernettet.

4.4.12. Du portscanner andre computere på internettet, eller skaffer dig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet.

4.4.13. Du sletter eller forfalsker transmissionsinformation herunder IP-adresser eller headend-information.

4.4.14. Du forsøger at ændre konfigurationen på det af Stofa udleverede tilslutningsudstyr og tv-bokse.

5. Opsigelse
5.1. Hvis du opsiger dit abonnement, skal du for egen regning returnere det udstyr, som Stofa har stillet til rådighed for dig som led i denne abonnementsaftale bl.a. tv-bokse, lejede routere etc. Returneringen skal ske til Stofas adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest fem arbejdsdage efter abonnementets ophør. Stofa er berettiget til at opkræve erstatning samt et gebyr af dig, hvis udstyret ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen. Den vægmonterede fiberboks skal forblive på adressen.

 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

Du kan fortryde din bestilling ved at fremsende fortrydelsesformularen til Stofas kundeservice inden 14 dage. Ved ibrugtagning af produktet bortfalder fortrydelsesretten.