Gå til hovedindhold

Generelle vilkår for Stofa

Gældende fra 1. april 2022.

Velkommen til Stofa

Stofa A/S er del af Norlys-koncernen. 

Du får her et overblik over de generelle vilkår, som gælder for din aftale med Stofa A/S – herefter kaldet Stofa. De generelle vilkår er sammen med produktvilkår, ordrebekræftelsen og de gældende priser på stofa.dk grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

 1. Generelt
 2. Definitioner
 3. Abonnement
 4. Digital post
 5. Abonnementsafgift
 6. Installation af stikledning og tilslutning
 7. Levering
 8. Fejlretning
 9. Udstyr
 10. Afbrydelse af tilslutningen
 11. Varsling
 12. Opsigelse
 13. Flytning af abonnement
 14. Betalinger
 15. Ansvar
 16. Kundens misligholdelse
 17. Tvister og lovvalg
 18. Behandling af personoplysninger
 19. Klageadgang
 20. Fortrydelsesret

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

 

1. Generelt

1.1. De følgende generelle vilkår gælder for Stofas produkter og tjenester via din tilslutning til Stofas, antenneforeningens, Norlys’ eller andres net – herefter netudbyder.

1.2. Tilslutningen til dit Stofa-produkt er personlig for dig og din husstand, og du må ikke lade andre få adgang til at benytte tilslutningen, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Eventuelle brugernavne og koder må derfor ikke videregives til andre, og de skal opbevares, så de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

1.3. Hvis kablingen ejes af andre end dig, er du erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på kablingen. 

1.4. Det kan være en betingelse for leveringen af Stofas produkter, at du indmeldes i en antenneforening, som Stofa samarbejder med.

1.5. Indgåelsen af en aftale forudsætter, at du er myndig. Aftalen anses først for endeligt indgået, når Stofa har godkendt aftalen med en ordrebekræftelse.

1.6. Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Du kan ikke overdrage aftalen til en tredjepart, medmindre Stofa har accepteret dette.

1.7. Du hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale.

1.8. Du opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, IP-adresse, anlægget eller udstyr leveret af netudbyder eller Stofa, medmindre det fremgår af Stofas produktvilkår.

1.9. Dine henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan ske telefonisk, skriftligt eller elektronisk via e-mail. Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Stofa, og det er kun den skriftlige bekræftelse, der er gældende. Stofa kan i øvrigt varsle ændringer i de generelle vilkår jf. punkt 11.

1.10. Afvigelser fra disse generelle vilkår skal aftales skriftligt mellem Stofa og dig som kunde for at være gyldige.

 

2. Definitioner

2.1. Kunden betyder den i ordrebekræftelsen anførte aftalepart.

2.2. Tilslutningen betyder installationen på den installationsadresse, der står i ordrebekræftelsen.

2.3. Aftale betyder den indgåede aftale om tilslutning mellem kunden og Stofa. Aftalen består af Stofas ordrebekræftelse, de nævnte bilag i ordrebekræftelsen samt de til enhver tid gældende generelle vilkår, produktvilkår og priser på stofa.dk.

2.4. Generelle vilkår betyder nærværende eller senere versioner af disse vilkår.

2.5. Produktvilkår betyder de gældende eller senere versioner af produktvilkår for de enkelte produkter og tjenester. De til enhver tid gældende produktvilkår kan bestilles ved Stofa og findes på Stofas hjemmeside stofa.dk.

2.6. Digital post betyder, at al kommunikation mellem dig og Stofa foregår via e-mail.

 

3. Abonnement

3.1. Du skal som kunde ved aftaleindgåelsen give Stofa sædvanlige kontaktoplysninger som dit navn, din folkeregisteradresse, dit mobil nr. og evt. tlf. nr. og din e-mailadresse jf. pkt. 4.  Stofa kan desuden kræve oplysning om CPR-nummer til brug ved løbende validering af dine oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Stofa. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer. Dine oplysninger bliver kun anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, er du forpligtet til straks at informere Stofa om ændringerne, da Stofa lægger de oplysninger, du har afgivet ved indgåelsen af aftalen, til grund, medmindre du oplyser om andet.

3.2. Hvis ordren afgives af en forening, hæfter den person, som indgik aftalen på vegne af foreningen, personligt og solidarisk for enhver forpligtigelse, som foreningen har i henhold til denne aftale.

3.3. Du kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste, som findes på Stofas hjemmeside på stofa.dk.

3.4. Når du har modtaget ordrebekræftelsen med specificering af abonnementsvilkårene, de generelle vilkår og produktvilkårene for de produkter og tjenester, du har bestilt, bliver du opkrævet den aftalte abonnements- og forbrugsbetaling. Gebyrer for ændringer i dit abonnement og lignede opkræves ligeledes via abonnementet.

3.5. Du hæfter som kunde for betalingen af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. For de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler og opkrævningsadresse eller en særskilt bruger og installationsadresse, som er forskellig fra dig og din adresse, gælder, at du og den særskilte betaler hæfter solidarisk. Dette gælder også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

3.6. De til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Stofa eller på stofa.dk. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til dig som kunde jf. punkt 11.

3.7. Stofa er berettiget til at ændre priser og gebyrer herunder at indføre nye gebyrer samt ændre øvrige vilkår i abonnementsaftalen i følgende situationer:

 • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Stofas levering af sine ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til leverandører, banker, postdistributionsselskaber eller lignende.
 • For at imødekomme inflation regnet fra den 1. januar 2017 (indeks 100).
 • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.
 • I forbindelse med produktændringer.
 • Almindelig markedsmæssig udvikling i priserne.
 • For at optimere indtjeningen på de udbudte tjenester.

3.8. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig som kunde og herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftalen kræve, at du inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i dine forhold.

 

4. Digital post

4.1. Abonnement fra Stofa forudsætter, at du afgiver en gyldig e-mailadresse til brug for digital post. Det er under visse forudsætninger muligt at blive undtaget jf. punkt 4.5.

4.2. Stofa er berettiget til at sende alle meddelelser til dig vedrørende abonnementet som digital post – herunder driftsinformationer, - til din e-mailadresse eller via sms til dit mobilnummer, som du har oplyst Stofa. Meddelelserne omfatter, men er ikke begrænset til, ordrebekræftelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarslinger, almindelige serviceinformationer samt varsling om ændringer af aftalens vilkår og priser.

4.3. Du modtager derfor ikke længere meddelelser fra Stofa som almindelig post. Stofa er dog berettiget til at sende alle henvendelser til dig pr. brev eller til din e-boks. Meddelelser sendt via e-mail eller sms har samme juridisk bindende virkning mht. betalings-, accept-, varslings- og klagefrister, som hvis de var sendt med almindelig post. Det er dit ansvar løbende at undersøge, om Stofa har sendt meddelelser ved brug af e-mail eller sms.

4.4. Stofas inkasso- og advokatsamarbejdspartner er berettiget til at rette henvendelse til dig på den oplyste e-mailadresse eller via det oplyste telefonnummer, hvis de assisterer Stofa i forbindelse med eventuelle udestående beløb eller tvister, som led i denne aftale mellem Stofa og dig.

4.5. Hvis du ikke ønsker digital post, sendes al kommunikation fra Stofa via almindelig post. Stofa opkræver et kvartalsvist gebyr for brevpost. Gebyrets størrelse fremgår af din faktura og på stofa.dk, og det betales kvartalsvist forud. Gebyret refunderes ikke ved opsigelse af dit abonnement. Tilmelding til digital post skal ske senest sidste dag i måneden for at få virkning fra næste regning. Hvis du af en eller anden grund ikke kan modtage digital post, kan du blive fritaget for brevpostgebyret ved henvendelse til Stofa. Nogle produkter fra Stofa forudsætter dog en gyldig e-mailadresse til brug for digital post og kan derfor ikke fritages.

4.6. Ved ændring af din e-mailadresse og/eller dit mobiltelefonnummer er du derfor forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på stofa.dk/minesider eller at kontakte kundeservice på 88 30 30 30, da det ellers er misligholdelse af aftalen om digital post. Hvis Stofa ikke har en gyldig e-mailadresse til digital post, forbeholder Stofa sig ret til at sende meddelelser via brev og opkræve det kvartalsvise brevpostgebyr.

 

5. Abonnementsafgift

5.1. Stofa opkræver en abonnementsafgift for hver tilslutning i henhold til de gældende priser på stofa.dk. Beløbet opkræves som udgangspunkt kvartalsvist forud. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved ophør af abonnementsaftalen. Abonnementsafgiften indbefatter vederlag for administration, drift, service og vedligeholdelse af netværk samt kundeservice og -support. I abonnementsafgiften på tv-produkter og -tjenester er programafgifter til de enkelte programleverandører samt Koda- og Copydan-afgifter til rettighedshavere indregnet. Koda- og Copydan-afgifter fremgår særskilt på din faktura og opkræves uden moms. Derudover opkræves evt. kontingent til antenneforening eller lignende.

5.2. I nogle antenneanlæg tilbydes det at leje tilslutningen som et alternativ til køb. Det betyder ofte en billigere købs- eller oprettelsespris, men til gengæld betaler du en forhøjet abonnementsafgift eller en separat lejeafgift. Hvis abonnementet er inkl. lejeafgift, fremgår det af prislisten.

5.3. Aftaler, der er indgået mellem en evt. anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg eller lignende, er også gældende for de nærværende vilkår. Som tilsluttet er du typisk forpligtet til at være medlem af en eventuel antenneforening tilknyttet et brugerudvalg eller lignende, som Stofa samarbejder med. 

 

6. Installation af stikledning og tilslutning

6.1. Det er en forudsætning, at det er teknisk muligt at levere tjenesterne på installationsadressen, og at installationsadressen er en sædvanlig adresse som eksempelvis hus, lejlighed, sommerhus med videre og ikke en usædvanlig adresse som campingvogn, kajplads eller en teknisk installation som f.eks. en vindmølle. Det er derfor en forudsætning for Stofa, at netudbyder leverer til den pågældende adresse, idet konkrete økonomiske og tekniske vurderinger kan begrunde, at netudbyder ikke ønsker at tilslutte adressen.

6.2. Du skal for egen regning og risiko etablere de nødvendige installationer og antenneforhold for at kunne gøre brug af Stofas tjenester. Du skal derfor sørge for, at der er uhindret adgang for netudbyder til at installere netudbyders faste installationer og ledningsføring. Gives der ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt 8.2 er Stofa berettiget til at fakturere dig for den forgæves anvendte tid og kørsel.

6.3. Ved tilslutning til kabel-tv-nettet (Coax):
Det kan fremgå af ordrebekræftelsen, at der skal installeres stikledning, før du kan få leveret Stofa-produkter. Stikledning tilbydes ikke på alle adresser. Nedgravning af stikledning på offentlig grund er indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris, mens nedgravning af stikledning på egen grund ikke er inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af dig som kunde. Ejendomsretten til stikledningen tilhører dig som kunde, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Nedgravningen sker typisk først efter installationen af stikledningen. Stikledningen skal nedgraves efter de gældende regler, som du selv skal rekvirere. Det vil typisk være nedgravning i min. 45 cm. dybde, og ovenpå påfyldes ca. 20 cm. stenfri jord eller sand. Ovenpå dette lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord, der stampes fast for at undgå sætninger. Stofa kan give tilbud på at nedgrave stikledningen efter nærmere aftale. Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører dig som kunde, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

6.3.1. Tilslutning til kabel-tv-nettet afsluttes i en antennestikdåse eller en fordeler i dit hjem. Kablingen fra denne antennestikdåse eller fordeler foretages efter nærmere aftale med dig for din regning. Stofa afgør altid placeringen af antennestikdåse eller fordeler ud fra den bedste tekniske og økonomiske betragtning. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde og lignende er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af dig.

6.4. Ved tilslutning til fibernettet:
Det kan fremgå af ordrebekræftelsen, at der efter aftale med dig skal nedgraves fiberrør på installationsadressen, før du kan få leveret Stofa-produkter. Netudbyder etablerer fiberforbindelsen fra gadeskab til bolig med afslutning i fiberboksen (CPE) på installationsadressen jf. ordrebekræftelsen. Installationen inkluderer montage af fiberforbindelsen i allerede opsat gadeskab, levering af fiberkabel og dækbånd samt indboring af fiberkabel i bolig.

6.4.1. Tilslutning til fibernettet afsluttes i en fiberboks (CPE), der kan modtage fibersignalet fra netudbyder. Netudbyder har ejendomsretten til kablingen til og med fiberboksen (CPE). Kabling fra fiberboksen til de øvrige installationer i dit hjem kan efter nærmere aftale med dig foretages af netudbyder for din regning.

6.4.2. Netudbyder afgør altid placeringen af fordelingspunkt eller fiberboks ud fra den bedste tekniske og økonomiske betragtning. Netudbyder nedgraver fiberkablet fra offentlig vej og/eller skel til nærmeste hushjørne og/eller facade mod offentlig vej. Eventuelle efterreparationer som malerarbejde og lignende er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af dig.

6.5 Ændringer i stikledning og tilslutning:
Hvis du senere ønsker at ændring af placering og ledningsføring af netudbyder- eller Stofas installationer - om muligt - sker dette mod særskilt betaling fra dig. Netudbyder eller Stofa er altid berettiget til at foretage ændringer i tilslutningen, men hvor det er begrundet i Stofas ønske, sker det for Stofas regning, medmindre ændringen skyldes afhjælpning af fejl på din stikledning eller tilslutning, som skal udbedres jf. pkt 8.4.

6.5.1 Som kunde accepterer jeg samtidig, at stikledning og tilslutning ikke må fjernes fra ejendommen efter abonnementets ophør.

 

7. Levering

7.1. Når du har bestilt tilslutning, produkter og tjenester, meddeler Stofa så vidt muligt i ordrebekræftelsen – og ellers så hurtigt som muligt derefter – hvornår du kan forvente at have adgang til de bestilte produkter og tjenester.

7.2. Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Stofas produkter må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store omkostninger, og den endelige vurdering af muligheden for tilslutning kan først foretages på installationstidspunktet. Stofa er i så fald berettiget til at annullere aftalen og undlade at udføre tilslutningen, uden at kompensere dig.

7.3. Din adgang til de bestilte produkter og tjenester kan afhænge af tekniske forhold og forhold hos underleverandører. Derfor kan de faktiske leveringstidspunkter afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Du kan ikke gøre krav gældende mod Stofa i den anledning.

7.4. Skal forbindelsen nedlægges via privatejet vej, erklærer du som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening, der ejer den private vej, at netudbyder må foretage gravning og nedlægning af kabel, uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til dig.

7.5. I de tilfælde hvor en grundejerforening, som ejer den private vej, ikke har givet samtykke til, at netudbyder må foretage gravning og nedlægning af kabel, kan Stofa vælge at annullere aftalen med dig, uden at dette berettiger dig til afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse.

7.6. Tidspunktet for installationen forudsætter, at netudbyder får tildelt de fornødne tilladelser herunder gravetilladelse. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser, der ligger uden for netudbyders kontrol.

 

8. Fejlretning

8.1. Som en del af aftalen er Stofa forpligtet og berettiget til at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved tilslutningen. Du kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Stofa på 88 30 30 30. Stofa vil påbegynde afhjælpningen af fejl hurtigst muligt inden for normal arbejdstid.

8.2. Uanset om fejl eller mangler ved de leverede tjenester skyldes Stofa eller dig, er Stofa berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, hvis Stofa ikke kan få adgang til dit hjem på det aftalte tidspunkt. Du er forpligtet til i det nødvendige omfang at medvirke ved fejlsøgning og -retning i dit anlæg og installationer på installationsadressen.

8.3. Grænsesnittet for Stofas fejlretning er:

 • Ved tilslutning til kabel-tv-nettet (coax): Til første stik eller fordelingspunkt, antennestikdåse eller telefonstik, men eksklusive stikledning
 • Ved tilslutning til fibernettet: Til og med fiberboksen (CPE) inkl. fiberforbindelsen og eventuel router leveret af Stofa
 • Ved tilslutning af etageejendomme via kabel-tv-nettet og fibernettet: Til fordelingspunkt medmindre Stofa ejer den interne kabling i ejendommen

8.3.1. Der kan være specielle vilkår for fejlretning på antenneanlæg og andre net, som Stofa ikke ejer.

8.4. Viser det sig efter Stofas afhjælpning, at fejlen ikke skyldes Stofas forhold, men derimod fejl på stikledninger eller mangler i dit eget udstyr eller din fejlagtige anvendelse af tilslutningen, skal du betale servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør eller netejer, videregiver Stofa fejlmeldingen til denne
operatør eller netejer.

8.5. Før du bestiller fejlafhjælpning, bør du, hvis det er muligt, undersøge følgende:

 • At der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra tilslutningspunktet (antennestikdåse, modem, telefonstik, fiberboks, router) til dit Stofa produkt (internet, tv eller telefoni). Prøv evt. at skifte kablet, hvis der er mulighed for det
 • Om der er fejl på det tilsluttede udstyr (tv, computer eller andet udstyr). I tilfælde af, at der er tilsluttet flere eller forskellige typer af udstyr, undersøg da, om der er fejl eller driftsforstyrrelser på alt udstyret
 • Om din nabo oplever samme fejl eller driftsforstyrrelse

8.6. Stofa påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som skyldes, at du har anvendt udstyr, der ikke har et CE-mærke eller er leveret og godkendt af netudbyder eller Stofa, eller at du har foretaget indgreb i tilslutningen.

 

9. Udstyr

9.1. Modem, fiberboks (CPE), fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører netudbyder eller Stofa, hvorimod kabling og andre installationer i din bolig er dit eget ansvar og risiko. Du er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på netudbyders eller Stofas udstyr og installationer på installationsadressen, som du - eller nogen, som du har ansvar for - forvolder. For netudbyders eller Stofas udstyr og installationer på installationsadressen bærer du desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader fx brandskader, vandskader eller lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag.

9.2. Du er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de installationer, som netudbyder har lavet, eller i det udstyr, som Stofa har udlejet, uden skriftligt samtykke fra Stofa.

9.3. Du skal sikre, at det udstyr, som du tilslutter nettet og fiberboks, router og/eller modem, opfylder de gældende regler. Du skal samtidig sikre dig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes nettet og fiberboks, router og/eller modem, samt at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål.

9.4. Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes Stofas, antenneforeningens eller andres net, giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller af Stofas, antenneforeningens eller andres netværk, er du forpligtet til straks efter krav fra Stofa at frakoble dette udstyr og/eller interne netværk samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger.

9.5. Når du anvender trådløst udstyr i form af fiberboks (CPE) med trådløs router eller trådløs tv-boks, skal du være opmærksom på den interferens, som bygningsdele kan give i sendekvaliteten. Det betyder, at Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på din installationsadresse. Ved abonnement på WifiGaranti er der dog garanti for stabilt wifi.

9.6. Undlader du at efterleve eventuelle påkrav fra Stofa, anses det for væsentlig misligholdelse, der berettiger Stofa til at lukke for den eller de produkter eller tjenester leveret til dig, som forårsager forstyrrelsen jf. punkt 9.5. Genåbning af dine produkter og tjenester er forbundet med et gebyr.

 

10. Afbrydelse af tilslutningen

10.1. Stofa har ret til omgående og uden forudgående varsel af afbryde din tilslutning, hvis:

 • Du på trods af krav fra Stofa ikke betaler skyldige beløb, overskrider det gældende kreditmaksimum, som for private kunder er aftalt til 3.000 kr. medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Stofa og dig, eller undlader at stille sikkerhed for betaling.
 • Du på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder dine forpligtelser i henhold til aftalen – herunder misligholdelse jf. punkt 16
 • Du krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lignende
 • Du udøver chikane mod Stofa eller Stofas medarbejdere, eller ved din adfærd forårsager forstyrrelser i Stofas, antenneforeningens eller andres net
 • Du medvirker til at sprede virus
 • Du bliver angrebet af Distributed Denial of Service (DDoS)
 • Du får overtaget din computer eller server i form af Phishing, hvorved du kan medvirke til opsamling af private oplysninger
 • Du spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende)

10.2. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr for genåbningen af tilslutningen jf. de til enhver tid gældende prislister.

10.3. Du er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse.

 

 

11. Varsling

11.1. Stofas generelle vilkår, produktvilkår, priser og produkter kan ændres med et varsel på én måned. Du kan herefter opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage - dog senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer, der er til fordel for dig, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

11.2. Ændringer, der er til fordel for dig, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter - for eksempel generel nedsættelse af priser eller hastighedsforøgelser på din internetforbindelse - kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

11.3. Ved væsentlige ændringer vil du blive underrettet skriftligt enten med brev, e-mail, sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller Nets A/S (tidligere PBS).

11.4. Væsentlige produktændringer er:

 • For internet: ændringer i pris eller hastighed, som er til ugunst for dig som kunde
 • For tv: ændringer i tv-pakkernes pris, sammensætning og udbuddet af tv-kanaler, som medfører, at en kanal udgår
 • For øvrige produkter: ændringer i produktforhold og pris, der er til ugunst for dig

11.5. Hvis Stofa, som følge af forhold uden for Stofas kontrol, uden varsel foretager ændringer af dit produkt - fx din tv-pakkes indhold eller din internethastighed - er du i 14 dage fra ændringens gennemførelse berettiget til at opsige aftalen med tilbagevirkende kraft fra ændringens gennemførelse.

11.6. Mindre ændringer af de generelle vilkår fx priser og lignende kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse til dig.

11.7. Prisændringer på gebyrer og engangsafgifter gennemføres altid uden varsel og reguleres løbende. Ændringer fremgår af stofa.dk.

 

12. Opsigelse

12.1. Abonnementsperioden løber i mindst seks måneder, medmindre andet fremgår af en særlig aftale mellem dig og Stofa. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende. Eventuelle økonomiske mellemværender mellem Stofa og dig på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller opkrævet af Stofa.

12.2. Medmindre andet fremgår af produktvilkårene eller er aftalt jf. punkt 12.1, kan aftalen opsiges med én måneds varsel. Opsigelse kan ske mundtligt til Stofas kundeservice eller skriftligt og har først gyldighed, når den er kommet frem til Stofa. Stofa sender herefter en bekræftelse på opsigelsen. Det er dit ansvar at rette henvendelse til Stofa, hvis du ikke modtager Stofas bekræftelse på opsigelsen.

12.3. Hvis Stofa stopper med at forsyne på det enkelte anlæg, kan aftalen opsiges med seks måneders varsel. Hvis Stofas ret til at udbyde tilslutningen inddrages, kan Stofa opsige aftalen med samtidigt ophør.

12.4. Opsiger du dit abonnement, skal du returnere det udstyr, som Stofa har stillet til rådighed for dig som led i din abonnementsaftale - fx lejede tv-bokse, modem, routere etc. Den vægmonterede fiberboks og strømforsyning (CPE) skal dog forblive på adressen, og hvis den fjernes, er Stofa berettiget til at opkræve erstatning for genetableringen.

12.5. Returneringen skal ske til Stofas adresse, og udstyret skal være emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest fem arbejdsdage efter abonnementets ophør. Du får en kvittering for returneringen af udstyret, når du indleverer pakken i en DAO Pakkeshop. Stofa betaler for returneringen via en pakkekode. Stofa er berettiget til at opkræve erstatning for udstyret samt et gebyr af dig, hvis udstyret ikke tilbageleveres rettidigt eller er beskadiget ved modtagelsen.

 

13. Flytning af abonnement

13.1. Du er forpligtet til at meddele Stofa, hvis du flytter til en ny adresse.

13.2. Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen, og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse, hvis tilslutningen ønskes fortsat.

 

14. Betalinger

14.1. Betalingen for dine Stofa-produkter starter, når aftalen træder i kraft i henhold til ordrebekræftelsen.

14.2. Når aftalen indgås, kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgiften betales normalt forud, og de øvrige forbrugsafgifter, afgifter og gebyrer kan opkræves både forud og bagud afhængig af gebyrtype. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men den kan ved overskridelse af Stofas fastsatte kreditmaksimum fraviges jf. ordrebekræftelsen og de gældende prislister, medmindre andet fremgår af produktvilkårene. Den sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af din faktura.

14.3. Stofa kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid kræve sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger jf. punkt 3.8

14.4. Betalingen er sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal du angive kunde- og fakturanummer.

14.5. Der opkræves et BS- og adm. gebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Stofa kan opkræve et andet gebyr, hvis betalingen sker via indbetalingskort. Gebyrer fremgår af de gældende prislister på stofa.dk.

14.6. Ved forsinket betaling er Stofa berettiget til at kræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Stofa er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

 

15. Ansvar

15.1. Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som skyldes afbrydelser, generelle forstyrrelser, forstyrrelser på henholdsvis kabelnettet eller fibernettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

15.2. Stofa er kun ansvarlig for dit direkte og dokumenterbare tab og hæfter aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos dig.

15.3. Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser, som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

15.4. Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, hvis opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved indgåelsen af aftalen og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

15.5. Du skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, der måtte blive rettet mod Stofa som følge af din brug af tilslutningen.

15.6. Afslag i abonnementsafgift:
Ved fejl og mangler der medfører afbrydelse i din tilslutning, kan Stofa efter henvendelse fra dig give et forholdsmæssigt afslag i abonnementsbetalingen for den pågældende periode. Dette gælder dog kun, hvis afbrydelsen har varet i en sammenhængende periode på mere end 3 døgn fra fejlmeldingstidspunktet, og hvis beløbet overstiger 25 kr. Afbrydelser, som skyldes fejl i dit udstyr eller i dit interne net, berettiger dig ikke til afslag i abonnementsbetalingen. For abonnement på tv-tjenester gælder, at der ved afbrydelse af enkeltprogrammer ikke ydes reduktion i abonnementsafgiften. Stofa er endvidere af rettighedsmæssige årsager berettiget til at blokere enkeltudsendelser uden reduktion i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementet.

 

16. Kundens misligholdelse

16.1. Hvis du som kunde væsentligt misligholder dine forpligtelser jf. denne abonnementsaftale, er Stofa berettiget til straks at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde din adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne på grund af misligholdelse fritager dig ikke for betaling til Stofa.

16.2. I tilfælde af misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr kræve erstatning for ethvert tab, der påføres selskabet herunder erstatning for mistet programleveringsafgift m.v., indtil forbindelsen er afbrudt.

16.3. Stofa underretter dig om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne berettiger dig ikke til erstatning eller afslag i betalingen overfor Stofa. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr for genåbningen af adgangen til de afbrudte tjenester.

16.4. Du er ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til Stofa, hvis Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til henholdsvis kabel- eller fibernettet, hvis du uden samtykke fra Stofa har foretaget ændringer i din installation jf. punkt 9.2.

16.5. Din væsentlige misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Manglende eller forsinket betaling trods Stofas fremsendelse af første rykkerbreve
 • Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse og flytning samt undladelse af at opdatere dine oplysninger
 • Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden Stofas samtykke
 • Netværksdeling med andre husstande uden Stofas samtykke
 • Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jf. denne abonnementsaftale vedrørende internet, telefoni, mobil, offentlig IP-adresse og tv
 • Du standser dine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs eller træder i likvidation, eller på anden måde viser dig insolvent eller på tilsvarende vis ikke er i stand til at overholde dine betalinger
 • Du foretager ændringer i de installationer, som netudbyder eller Stofa har foretaget, eller i det udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa
 • Du tilslutter udstyr til nettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet, eller som i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af nettet
 • Tilslutningen til nettet bruges til kommerciel virksomhed, til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører din husstand, uden forudgående aftale med Stofa
 • Hvis Stofa afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning og/eller foretagelse af ændringer
 • Du undlader efter krav fra Stofa at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket virker forstyrrende på tjenester og/eller fibernettet
 • Du overtræder den til enhver tid gældende net-etikette dvs. de uskrevne regler for god skik på internettet
 • Du portscanner andre computere på internettet eller skaffer dig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet
 • Du misbruger dit Stofa-kort eller din Stofa Tv-boks
 • Du sletter eller forfalsker transmissionsinformation herunder IP-adresser eller headend information
 • Du forsøger at ændre konfigurationen på Stofas udleverede tilslutningsudstyr og tvbokse
 

17. Tvister og lovvalg

17.1. Enhver tvist mellem parterne i abonnementsaftalen skal forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende eller i henhold til retsplejelovens regler om værneting. Aftalen er underlagt dansk lovgivning.

 

18. Behandling af personoplysninger

18.1. Stofa behandler personoplysninger om dig, herunder dit navn og kontaktoplysninger, kundenummer, CPR-nummer, vilkår, valg af produkter og ydelser hos os mv. i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne opfylde aftalen med dig, at foretage korrekt fakturering, til brug for administrative formål, såsom kundeadministration og -service, til brug for markedsføring samt evt. analyse og statistikker i forbindelse med produktudvikling og prisberegning. Stofa forbeholder sig samtidig retten til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser, mv.

18.2. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er opfyldelse af en aftale med dig, evt. retslige forpligtelser, som Stofa er underlagt, og Stofas legitime, forretningsmæssige interesser, herunder at kunne varetage kundeadministration og markedsføre sine produkter og ydelser. I visse tilfælde kan behandlingen være baseret på samtykke fra dig. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage ved at kontakte Stofas kundeservice.

18.3. Personoplysningerne kan videregives til andre selskaber inden for Norlys-koncernen eller til evt. 3. parts leverandører af infrastruktur til samme formål. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og offentlige myndigheder, hvis videregivelsen er påkrævet i lovgivningen, hvis der er tale om nummeroplysningsdata, eller hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

18.4. Du kan vælge at give dit udtrykkelige samtykke til, at Stofa må anvende de oplyste adresser samt din e-mailadresse til direkte markedsføring samt elektronisk markedsføring fra Stofa og fra Stofas underleverandører vedrørende deres tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofas markedsføring af tredjemands produkter og ydelser eller videregivelse til tredjemand til samme formål kræver endvidere dit udtrykkelige samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde.

18.5. Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos Stofa, så længe dette er nødvendigt for opfyldelse af ovenstående formål samt af dokumentationshensyn. Opbevaringen er som udgangspunkt baseret på de gældende forældelsesregler samt bogføringsloven, men længere opbevaring kan forekomme på baggrund af konkrete sager herunder i forbindelse med klager eller retssager.

18.6. Du har ret til at anmode om indsigt i dine oplysninger. Herudover kan du anmode om berigtigelse og sletning af dine oplysninger, begrænsning af behandling af dine oplysninger eller gøre indsigelse med en behandling. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring. Under visse omstændigheder kan du også have ret til dataportabilitet. Hvis du vil udøve dine rettigheder, er du velkommen til at skrive eller ringe til Stofa på 88 30 30 30. Hvis du efter dialog med Stofa ønsker at gå videre med sagen, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet.

18.7. Det er en forudsætning for din aftale med Stofa, at Stofa kan behandle dine personoplysninger, da dette er nødvendigt for opfyldelse af aftale med dig. Hvis Stofa ikke har tilstrækkelige oplysninger om dig, kan du være afskåret fra at købe Stofas produkter og ydelser.

18.8 Du kan læse mere om Stofas behandling af dine personoplysninger i Stofas persondatapolitik stofa.dk/om/personoplysninger

 

19. Klageadgang

19.1. Hvis du er uenig i aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan du klage til Reklamationsafdelingen hos Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg J eller via e-mail på: reklamation@kontakt.stofa.dk. Klagen indgives skriftligt, og Stofa sender senest 14 dage efter modtagelsen af klagen en skriftlig bekræftelse til dig.

19.2. Stofa træffer afgørelse i klagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der træffes en afgørelse.

19.3. Stofas afgørelse vedrørende teleforhold kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3.TH, 1609 København, på 33 18 69 00 eller via teleanke.dk. Afgørelser vedrørende tv-forsyning indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på 41 71 50 00 eller via forbrug.dk

 

20. Fortrydelsesret

20.1. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Ønsker du at fortryde, skal dette ske ved at udfylde og sende fortrydelsesformularen i bilag 1 eller ved at ringe til Stofas kundeservice på 88 30 30 30 senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

20.2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten eller har taget tjenesten i brug, før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal de udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post, og du bedes gemme kvitteringen for postforsendelsen, indtil du er sikker på, at Stofa har modtaget produkterne.