Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa Bredbånd

Gældende fra 1. januar 2018.

Velkommen til Stofa Bredbånd

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa Bredbånd. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Abonnementsaftalen
  2. Forudsætninger
  3. Installation
  4. Brug af bredbåndsforbindelsen
  5. Tillægstjenester for Stofa Bredbånd
 

1. Abonnementsaftalen

1.1. Dette er dine produktvilkår for Stofa Bredbånd via kabel-tv-stik (coax) eller via fiber. De gælder sammen med de generelle vilkår. Ved modstrid mellem de to, gælder produktvilkårene.

1.2. Produktvilkårene gælder din tilslutning til internettet via Stofas, antenneforeningens eller andres net. I enkelte net forudsætter Stofa Bredbånd samtidigt et abonnement på Stofa Tv.

1.3. Et abonnement på Stofa Bredbånd kan leveres via følgende teknologier:

  • Stofa Bredbånd (coax) – bredbånd via kabel-tv-nettet
  • Stofa FiberBredbånd – bredbånd via fibernettet

1.4. Et abonnement på Stofa Bredbånd omfatter adgang til internettet via enten kabel-tv-net eller fibernet med den hastighed, som er aftalt med dig ud fra mulighederne på installationsadressen.

1.5. Med mindre andet fremgår, gælder alle vilkår i produktvilkårene for Stofa Bredbånd både for levering via kabel-tv-nettet og fibernettet.

 

2. Forudsætninger

2.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang på installationsadressen, at installationsadressen ligger inden for Stofas dækningsområde på enten kabel-tv-net eller fibernet, og at Stofa har aftale om levering af Stofa Bredbånd på den pågældende adresse. Stofa informerer dig, hvis leveringen ikke er mulig.

2.2. Stofa Bredbånd forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på installationsadressen. Tilslutning til Stofa Bredbånd må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store, økonomiske omkostninger, og den endelige vurdering af om der er mulighed for tilslutning, kan først foretages ved installationstidspunktet. På visse adresser er det en forudsætning, at der er etableret et brugbart stik, da der kun leveres Stofa Bredbånd som gør-det-selv-installation.

2.4. Særligt for aftaler om Stofa Bredbånd via kabel-tv-net (coax):

2.4.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via kabel-tv-nettet på installationsadressen, at installationsadressen ligger indenfor kabel-tv-nettets geografiske dækningsområde, og at Stofa har aftale om levering af bredbånd på det pågældende anlæg.

2.4.2. Hvis installationsadressen ligger inden for kabel-tv-nettets geografiske dækningsområde, men uden at der findes en stikledning og brugbart stik på adressen, skal der hvis muligt installeres stikledning og tilslutningspunkt jf. de generelle vilkår. Det er ikke på alle adresser, at Stofa tilbyder etablering af stikledning og tilslutningspunkt.

2.5. Særligt for aftaler om Stofa Bredbånd via fibernettet:

2.5.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via fibernettet på installationsadressen, at installationsadressen ligger indenfor fibernettets geografiske dækningsområde, og at Stofa har aftale om levering af bredbånd
på det pågældende anlæg.

 

3. Installation

3.1. Adgang til internettet etableres via et modem, fiberboks eller lignende.

3.2. Bredbåndsforbindelsen etableres som udgangspunkt som en gør-det-selv-løsning. Det betyder, at du selv skal foretage den fysiske opsætning af det udleverede udstyr og konfigurationen af det trådløse net, mail og de nødvendige sikkerhedsløsninger. Konfiguration og opsætning af computer kan mod et tillæg installeres af Stofa.

3.3. Ved gør-det-selv-løsningen er du ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af udstyret foretages korrekt, og Stofa har ikke ansvar for, om andre interne teleinstallationer virker efter installationen af gør-det-selv-udstyret. Stofa kan mod betaling foretage installationen eller rette fejl. 

3.4. I visse tilfælde er et teknikerbesøg nødvendigt for at etablere et tilslutningspunkt (f.eks. et stik), hvilket bliver vurderet ved bestilling jf. de generelle vilkår. Selv om bestillingen foretages som en gør-det-selv-løsning, kan det i visse tilfælde efterfølgende vise sig at være nødvendigt med et teknikerbesøg. Et teknikerbesøg foretages mod betaling.

3.5. Hvis der er mere end én ledningsvej til din adresse, har Stofa til en hver tid ret til at vælge, hvilken ledningsvej der benyttes. En reklamation over den udførte installation skal sendes skriftligt senest otte dage efter udførelsen.

3.6. Hvis bredbåndsforbindelsen skal etableres ved teknikerbesøg, er du forpligtet til at give Stofa eller Stofas samarbejdspartnere adgang til installationsadressen. Stofa er berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, hvis Stofa ikke kan opnå adgang til din ejendom på det aftalte tidspunkt.

3.7. Du kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifterbetales i henhold til den gældende prisliste.

 

4. Brug af bredbåndsforbindelsen

4.1. Internettjenestens tekniske egenskaber og internettets særlige karakter betyder, at der kan ske udsving i hastigheden på bredbåndsforbindelsen.

For levering via kabel-tv-nettet eller fibernettet er modem eller fiberboks konfigureret til den hastighed, der er angivet på kontrakten. Dette er den maksimale hastighed, men den kan i nogle tilfælde være lavere på grund af tekniske årsager eller anlæggets kapacitet. For enkelte hastigheder gælder, at den angivne hastighed er bruttohastigheden, da en andel af den angivne hastigheden anvendes til datastyring (protokol overhead). Den forventede nettohastighed fremgår af ordrebekræftelsen. Du kan se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta.

Hvis du anvender trådløst udstyr i form af modem eller fiberboks med trådløs router, skal du være opmærksom på den interferens, som bygningsdele kan give i sendekvaliteten. Dette betyder, at Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet, hvis du bruger bredbåndsforbindelsen trådløst.

4.2. Du vil modtage et kodeord til brug for bredbåndsforbindelsen via wifi og et kodeord til login på Stofa MineSider. Du bærer det fulde ansvar for, at tredjemand ikke får kendskab til eller misbruger dette kodeord. Du er selv ansvarlig for at opbevare brugernavne og adgangskoder på betryggende vis, så de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

4.3. Stofa udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen, og Stofa påtager sig intet ansvar herfor. Du er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning, Stofa eller tredjemand. Stofa påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Stofa ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet.

4.4. Du er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Stofa eller tredjemand. Du skal følge Stofas anvisninger for installation og brug af tilslutningen. Stofa er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

4.5. Hvis Stofa vurderer, at du anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder f.eks. ved at downloade ekstremt meget, er Stofa berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

4.6. Den plads, som Stofa tildeler til Mailbox, må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Mailbox må maksimalt indeholde 100 MB og 1.000 mails. Overholder du ikke disse grænser, har Stofa til enhver tid ret til at lukke din adgang til Mailbox og slette indholdet.

4.7. Med tilslutningen følger en dynamisk IP-adresse, der tildeles af Stofa. Den dynamiske IP-adresse kan være offentligt eller internt tildelt af Stofa. Du kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. I stedet for at vælge en dynamisk IP-adresse kan du oprette en fast IP-adresse mod et gebyr.

4.8. Eventuelle e-mailadresser og den tilknyttede IP-adresse tilhører Stofa, og de stilles kun til din rådighed, indtil abonnementsaftalen om Stofa Bredbånd udløber, eller indtil Stofa afbryder forbindelsen som følge af misligholdelse. Stofa har ret til at ændre den faste IP-adresse, når det er påkrævet af hensyn til drift, trafik eller tekniske forhold samt eventuel ved flytning af abonnementet.

 

5. Tillægstjenester til Stofa Bredbånd

5.1. Du har mulighed for at abonnere på Stofas services og tillægstjenester. Udbuddet af tillægstjenesterne kan variere afhængigt af adressen og tilbydes ikke overalt. Bestilling og opsigelse af supplerende services og tillægstjenester skal ske via www.stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa. Bestilling og opsigelse af tillægstjenesterne sker i henhold til de særlige vilkår, som er gældende for den enkelte service og tillægstjeneste. Disse vilkår finder du på stofa.dk.

5.2. De særlige vilkår for supplerende services og tillægstjenester har forrang frem for de nærværende produktvilkår for Stofa Bredbånd. Produktvilkårene for Stofa Bredbånd er dog gældende i forhold til de supplerende services og tillægstjenester, medmindre andet fremgår af de særlige vilkår for den enkelte supplerende service og tillægstjeneste.

5.3. Det gælder særligt for de supplerende services og tillægstjenester, at du faktureres for minimum en måneds abonnementsafgift.

5.4. Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt, men opsiges automatisk i forbindelse med opsigelse af Stofa Bredbånd.