Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa Internet

Gældende fra 6. april 2021.

Velkommen til Stofa

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa Internet. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Abonnementsaftalen
  2. Forudsætninger
  3. Installation
  4. Brug af internetforbindelsen
  5. Tillægstjenester for Stofa Internet
 

1. Abonnementsaftalen

1.1. Dette er dine produktvilkår for Stofa Internet via kabel-tv-stik (coax) eller via fiber. De gælder sammen med de generelle vilkår. Ved modstrid mellem de to, gælder produktvilkårene.

1.2. Produktvilkårene gælder din tilslutning til internettet via Stofas, antenneforeningens eller andres net. I enkelte net forudsætter Stofa Internet samtidigt et abonnement på Stofa Tv.

1.3. Et abonnement på Stofa Internet kan leveres via følgende teknologier:

  • Coax– internet gennem kabel-tv-stikket
  • Fiber– internet gennem en fiberboks

1.4. Et abonnement på Stofa Internet omfatter adgang til internettet via enten kabel-tv-net eller fibernet med den hastighed, som er aftalt med dig ud fra mulighederne på installationsadressen.

1.5. Med mindre andet fremgår, gælder alle vilkår i produktvilkårene for Stofa Internet både for levering via kabel-tv-nettet og fibernettet.

 

2. Forudsætninger

2.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang på installationsadressen, at installationsadressen ligger inden for Stofas dækningsområde på enten kabel-tv-net eller fibernet, og at Stofa har aftale om levering af Stofa Internet på den pågældende adresse. Stofa informerer dig, hvis leveringen ikke er mulig.

2.2. Stofa Internet forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på installationsadressen. Tilslutning til Stofa Internet må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store, økonomiske omkostninger, og den endelige vurdering af om der er mulighed for tilslutning, kan først foretages ved installationstidspunktet. På visse adresser er det en forudsætning, at der er etableret et brugbart stik, da der kun leveres Stofa Internet som gør-det-selv-installation.

2.3. Særligt for aftaler om Stofa Internet via kabel-tv-net (coax):

2.3.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internetadgang via kabel-tv-nettet på installationsadressen, at installationsadressen ligger indenfor kabel-tv-nettets geografiske dækningsområde, og at Stofa har aftale om levering af internet på det pågældende anlæg.

2.3.2. Hvis installationsadressen ligger inden for kabel-tv-nettets geografiske dækningsområde, men uden at der findes en stikledning og brugbart stik på adressen, skal der hvis muligt installeres stikledning og tilslutningspunkt jf. de generelle vilkår. Det er ikke på alle adresser, at Stofa tilbyder etablering af stikledning og tilslutningspunkt.

2.4. Særligt for aftaler om Stofa Internet via fibernettet:

2.4.1. Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at det er teknisk muligt at levere internet-adgang via fibernettet på installationsadressen, at installationsadressen ligger indenfor fibernettets geografiske dækningsområde, og at Stofa har aftale om levering af internet på det pågældende anlæg.

 

3. Installation

3.1. Adgang til internettet etableres via et modem, fiberboks eller lignende.

3.2. Internetforbindelsen etableres som udgangspunkt som en gør-det-selv-løsning. Det betyder, at du selv skal foretage den fysiske opsætning af det udleverede udstyr og konfigurationen af wifi, mail og de nødvendige sikkerhedsløsninger. Konfiguration og opsætning af computer kan mod et tillæg installeres af Stofa. Ved abonnement på WifiGaranti er opsætning af wifi-udstyr ved tekniker dog inkluderet.

3.3. Ved gør-det-selv-løsningen er du ansvarlig for, at den fysiske tilslutning af udstyret foretages korrekt, og Stofa har ikke ansvar for, om andre interne teleinstallationer virker efter installationen af gør-det-selv-udstyret. Stofa kan mod betaling foretage installationen eller rette fejl. 

3.4. I visse tilfælde er et teknikerbesøg nødvendigt for at etablere et tilslutningspunkt (f.eks. et stik), hvilket bliver vurderet ved bestilling jf. de generelle vilkår. Selv om bestillingen foretages som en gør-det-selv-løsning, kan det i visse tilfælde efterfølgende vise sig at være nødvendigt med et teknikerbesøg. Et teknikerbesøg foretages mod betaling.

3.5. Hvis der er mere end én ledningsvej til din adresse, har Stofa til en hver tid ret til at vælge, hvilken ledningsvej der benyttes. En reklamation over den udførte installation skal sendes skriftligt senest otte dage efter udførelsen.

3.6. Hvis internetforbindelsen skal etableres ved teknikerbesøg, er du forpligtet til at give Norlys eller andre af Stofas samarbejdspartnere adgang til installationsadressen. Stofa er berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, hvis Stofa ikke kan opnå adgang til din ejendom på det aftalte tidspunkt.

3.7. Du kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifterbetales i henhold til den gældende prisliste.

 

4. Brug af internetforbindelsen

4.1. Internettjenestens tekniske egenskaber og internettets særlige karakter betyder, at der kan ske udsving i hastigheden på internetforbindelsen. 

For levering via kabel-tv-nettet eller fibernettet er modem eller fiberboks konfigureret til den hastighed, der er angivet på kontrakten. Dette er den maksimale hastighed, men den kan i nogle tilfælde være lavere på grund af tekniske årsager eller anlæggets kapacitet. For enkelte hastigheder gælder, at den angivne hastighed er bruttohastigheden, da en andel af den angivne hastighed anvendes til datastyring (protokol overhead). Den forventede nettohastighed fremgår af ordrebekræftelsen. Du kan se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta. Hastigheder kan i øvrigt kun garanteres
ved kablet forbindelse.

Hvis du anvender wifi udstyr, skal du være opmærksom på den interferens, som bygningsdele kan give i sendekvaliteten. Dette betyder, at Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet, hvis du bruger wifi. Dette vil både gøre sig gældende ved brug af eget udstyr eller udstyr modtaget fra Stofa med mindre der er tale om abonnement, hvor der gives garanti for wifi. Ved WifiGaranti gælder dog, at boligen max kan være 250 m2, at der bruges enheder med WiFi5 samt at udstyr er
opsat efter Stofas anvisning.

4.2. Du vil modtage et netværksnavn og wifi-kode til brug for internetforbindelsen via wifi og et kodeord til login på Stofa Mine Sider. Du bærer det fulde ansvar for, at tredjemand ikke får kendskab til eller misbruger dette kodeord. Du er selv ansvarlig for at opbevare brugernavne og adgangskoder på betryggende vis, så de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

4.3. Stofa udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen, og Stofa påtager sig intet ansvar herfor. Du er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning, Stofa eller tredjemand. Stofa påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Stofa ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet.

4.4. Du er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Stofa eller tredjemand. Du skal følge Stofas anvisninger for installation og brug af tilslutningen. Stofa er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

4.5. Hvis Stofa vurderer, at du anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder f.eks. ved at downloade ekstremt meget, er Stofa berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

4.6. Den plads, som Stofa tildeler til Mailboks, må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Mailbox må maksimalt indeholde 100 MB og 1.000 mails. Overholder du ikke disse grænser, har Stofa til enhver tid ret til at lukke din adgang til Mailboks og slette indholdet.

4.7. Med tilslutningen følger en dynamisk IP-adresse, der tildeles af Stofa. Den dynamiske IP-adresse kan være offentligt eller internt tildelt af Stofa. Du kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. I stedet for at vælge en dynamisk IP-adresse kan du oprette en fast IP-adresse mod et gebyr.

4.8. Eventuelle e-mailadresser og den tilknyttede IP-adresse tilhører Stofa, og de stilles kun til din rådighed, indtil abonnementsaftalen om Stofa Internet udløber, eller indtil Stofa afbryder forbindelsen som følge af misligholdelse. Stofa har ret til at ændre den faste IP-adresse, når det er påkrævet af hensyn til drift, trafik eller tekniske forhold samt eventuel ved flytning af abonnementet.

 

5. Tillægstjenester til Stofa Internet

5.1. Du har mulighed for at abonnere på Stofas services og tillægstjenester. Udbuddet af tillægstjenesterne kan variere afhængigt af adressen og tilbydes ikke overalt. Nogle tillægstjenester vil medfølge et Stofa Internet-produkt. Bestilling og opsigelse af supplerende services og tillægstjenester skal ske via stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa. Bestilling og opsigelse af tillægstjenesterne sker i henhold til de særlige vilkår, som er gældende for den enkelte service og tillægstjeneste. Disse vilkår finder du på stofa.dk.

5.2. De særlige vilkår for supplerende services og tillægstjenester har forrang frem for de nærværende produktvilkår for Stofa Internet. Produktvilkårene for Stofa Internet er dog gældende i forhold til de supplerende services og tillægstjenester, medmindre andet fremgår af de særlige vilkår for den enkelte supplerende service og tillægstjeneste.

5.3. Det gælder særligt for de supplerende services og tillægstjenester, at du faktureres for minimum en måneds abonnementsafgift. Dog vil særlige tillægstjenester, som værende en del af Stofa Internet-produktet faktureres hermed.

5.4. Eventuelle tillægstjenester kan i nogle tilfælde opsiges særskilt, men opsiges automatisk i forbindelse med opsigelse af Stofa Internet.

5.5. Med Stofa Internet modtager du i visse tilfælde en eller flere wifi-enheder. Leje for wifi-enheder er enten inklusiv i abonnementet eller betales som et månedligt tillæg.

6.0 Værd at vide om netneutralitet

6.1 Trafikstyring
Stofa foretager ikke nogen prioritering af din trafik på internetforbindelsen. Hvis du har Stofa Telefoni (VoIP), sikrer vi, at telefonitrafikken har prioritering til at levere en tilstrækkelig kvalitet. For at benytte Port 25 til opsætning af e-mail server, kan der være særlige krav til fast IP-adresse. Det kan afhænge af, hvilken infrastruktur din forbindelse er på. Se nærmere på stofa.dk/bredbaandsfakta. Stofa blokerer for adgang til hjemmesider hvis pålagt ved dom/forudgående retskendelse.

6.2 Kapacitet
Når du køber en forbindelse ved os, sørger vi for at levere lidt mere kapacitet end det, vi skriver. Det gør vi, fordi en lille del af kapaciteten bruges til det, man kalder overhead. Det kan sammenlignes med nødsporet og autoværnet på motorvejen. Det er en del af vejen, men skal ikke bruges til at køre på. Den markedsførte hastighed ved kabel-tv-nettet er en forventet gennemsnitshastighed og gælder ved en kablet forbindelse mellem din enhed f.eks. computer og modemmet. På fibernettet garanterer vi minimum den markedsførte hastighed ved en kablet forbindelse. Der skal testes med nyere udstyr og godkendte kabler. Hvis du benytter wifi, vil du opleve en lavere hastighed end den annoncerede. Dette skyldes, at mange udefra kommende forhold, kan gøre hastigheden lavere. Det kan f.eks. være andre wifi-netværk (naboens), babyalarmer, gamle mikrobølgeovne etc. Du kan i nogle tilfælde opleve lavere hastigheder end den bestilte i forbindelse med forbigående spidsbelastninger i kabel-tv-nettet (coax).  Kabel-tv-nettet udbygges løbende for at modvirke dette. Særligt for 1000/100 Mbit gælder, at grundet tekniske forhold vil den effektive hastighed være minimum 900/100 Mbit ved kablet forbindelse på kabel-tv-nettet, og tilsvarende minimum 900/900 på fibernettet ved 1000/1000 Mbit.

6.3 Tv på din internetforbindelse

6.3.1 Tv via Stofa tv-boks
Når du ser tv via din Stofa Tv-boks, så bruger du en del af din internetkapacitet til dette. Det betyder blandt andet, at hentning af store filer eller anden brug af internettet kan gøre, at billedet på dit tv bliver lidt mindre skarpt. Det er derfor, vi anbefaler du mindst har 30/30 Mbit internet, hvis du ønsker at have en tv-boks. Hver tv-boks bruger op til 10 Mbit af dit internet, når den er i brug.

6.3.2 Tv via kabel-tv stikket (kabel-tv-nettet)
Hvis du benytter Stofa Tv via kabel-tv-stikket i væggen, vil det ikke påvirke internetforbindelsen.

6.3.3 Tv via kabel-tv-udgangen
Hvis du benytter Stofa Tv via RF-udgangen på din fiberboks, vil det ikke påvirke din internetforbindelse.

6.4 Tjenester
Streaming tjenester som Stofa WebTV, HBO, TV2 Play og DRTV benytter internetforbindelsen. En streaming tjeneste vil typisk bruge 4-20 Mbit pr. enhed, afhængig af kvaliteten, du streamer med. Dette gælder uanset om du streamer via din Stofa Tv-boks, tablet eller andre enheder tilkoblet din internetforbindelse.

6.5 Øvrigt
I Stofas generelle vilkår fremgår af afsnit 15 hvilke afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren ved uoverensstemmelse mellem bestilte og leveret tjeneste.