Gå til hovedindhold

Aftalevilkår for Stofa Bredbånd

Gældende fra 1. april 2017, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til Stofa Bredbånd
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

Værd at vide inden du går i gang
Aftalevilkår for Stofa Bredbånd

1. Generelt
2. Elektronisk kommunikation
3. Definitioner
4. Abonnementet
5. Tillægstjenester
6. Etablering af stikledning
7. Tilslutningen
8. Fejlhjælpning af Stofa Bredbånd
9. Brug af tilslutningen
10. Afbrydelse af tilslutningen
11. Varsling
12. Opsigelse
13. Betalinger
14. Ansvar
15. Behandling af persondata
16. Tvister
17. Klagegang

Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger
Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

 

Værd at vide inden du går i gang

Standardtilslutningen sker i det rum, hvor dit tilslutningspunkt er placeret, dvs. ved det første antennestik/fordelingsdåse.

For de tilfælde, hvor der ikke samtidig leveres Stofa Tv, skal tilslutningspunkt etableres jf. pkt. 5. installation af stikledning nedenfor.

Kabeltræk
Når din Stofa Bredbånd forbindelse skal etableres, kan du vælge selv at stå for kabeltrækket. Det betyder, at du skal trække et kabel, der går fra dit tilslutningspunkt og frem til det sted, hvor modemmet skal stå (typisk samme sted som din computer står).

Kablet skal trækkes fra første antennestik/fordelingsdåse. Hvis første antennestik/fordelingsdåse er i kælderen eller på loftet, skal du trække kablet derfra og frem til din computer.

Der er signal til ét tv-apparat samt ét kabelmodem til Stofa Bredbånd. Har du yderligere tv-apparater i boligen, anbefales det at montere en tv-forstærker. Der medfølger 2 meter antennekabel. Har du behov for yderligere kabel, betaler du for antal bestilte meter. Prisen fremgår af prislisten. Har du over 25 meter fra tilslutningspunktet til computeren, bør du kontakte kundeservice, da det kræver en anden kabeltype.

Når teknikeren trækker kablet
Du kan også vælge at få Stofas tekniker til at trække kablet – dog maks. 25 meter. Se prisen for kabeltræk i prislisten.

Vær opmærksom på:

 • Du skal sikre dig, at det korrekte antal kabeltræk er bestilt jf. abonnementsaftalen
   
 • Teknikerens arbejdsområde skal være frit tilgængeligt. Det vil sige, at møbler m.v. skal være flyttet inden installationstidspunktet
   
 • Afstanden fra tilslutningspunktet og frem til computeren må ikke overstige 25 meter
   
 • Kablet bliver clipset fast
   
 • Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden

Krav til din computer:
For at kunne anvende Stofa Bredbånd er der en række krav til din computer:

Styresystem & hardware:

 • Windows 7/8/10. Andre styresystemer, som eksempelvis styresystemer på Mac/OSx og Android, kan anvendes. Du skal dog selv stå for opsætningen herunder opsætningen af WiFi
   
 • Din computer eller anden enhed skal være forsynet med netværkskort eller på anden måde være forberedt for datakommunikation

Installation af computeren
Har du bestilt installation af din computer af én af vores teknikere, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal anskaffe et netkort, medmindre dette allerede findes på din computer - er din enhed af nyere dato, vil den typisk indeholde et netkort
   
 • Din enhed skal understøtte netværksadgang enten via RJ45 kabel eller Wifi
   
 • Enheden skal opfylde kravene, som beskrevet ovenfor
   
 • Du skal sikre dig, at det korrekte antal opsætninger er bestilt jf. abonnementsaftalen
   
 • Der skal være en person til stede, der kan godkende arbejdet, inden teknikeren forlader husstanden
 

Aftalevilkår for Stofa Bredbånd

På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din abonnementsaftale med Stofa. Nogle af punkterne er særligt vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:

 • Nærværende aftalevilkår er gældende for din tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net.
   
 • Du er berettiget til at fortryde aftalen under omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven jf. pkt. 4.5. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde, kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.
   
 • Du modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Du bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende jf. pkt. 8.1.
   
 • Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkost- ninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned.
   
 • Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt du misligholder et eller flere af punkterne i pkt. 10.1 Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed mellem Stofa og dig som kunde.
 

1. Generelt

Herunder finder du aftalevilkårene for benyttelse af Stofa Bredbånd

1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for kundens tilslutning til internettet via Stofas net, via en antenneforenings eller andres net. I udvalgte net forudsætter Stofa Bredbånd samtidigt abonnement på TV-forsyning. Dette fremgår forud for bestilling på stofa.dk.

1.2. Tilslutningen til internettet er personlig for kunden og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom kunden ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.

1.3. Aftaleindgåelse forudsætter, at kunden er myndig. Aftalen anses først for endelig indgået, når Stofa har godkendt aftalen.

1.4 Kunden hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale.

1.5. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales skriftligt mellem Stofa og kunden for at være gyldige.

1.6. Stofa kan overdrage aftalen med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

1.7. Kunden opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår.

1.8. Modemmet/CPE’en er konfigureret til den på kontrakten angivne hastighed. Den angivne hastighed er modemmets maksimale hastighed, men kan i nogle tilfælde være mindre på grund af tekniske årsager eller antenneanlæggets kapacitet. Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta. Ved anvendelse af trådløst udstyr i form af modem/CPE med trådløs router eller trådløs tv-boks skal kunden være opmærksom på den interferens, bygningsdele kan give i sendekvaliteten, hvorfor Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på kundens installationsadresse.

1.9. Specielt for Stofa Bredbånd uden TV-forsyning gælder derudover, at der skal installeres stikledning og tilslutningspunkt jf. pkt. 6.

 

2. Elektronisk kommunikation

2.1. Du skal indgå aftale med Stofa om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra Stofa vedrørende aftaler om Bredbånd sendes via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst.

2.2 Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende aftalen sendes til den e-mailadresse og/eller SMS, du har oplyst til Stofa i forbindelse med aftale om elektronisk kommunikation. Stofa udsender information, som bl.a. kan omfatte ordrebekræftelser, servicemeddelelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling eller meddelelser vedrørende aftalen herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser.

2.3. Du modtager således ikke meddelelserne som almindeligt post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser som almindeligt brev. Ved ændring af e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

2.4. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftale kræve, at du inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i dine forhold.

 

3. Definitioner

3.1. Kunden betyder den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand.

3.2. Aftale betyder den mellem kunden og Stofa indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Stofas ordrebekræftelse, abonnementsaftalen og de til enhver tid gældende aftalevilkår og prisliste.

3.3. Aftalevilkår betyder ”Aftalevilkår for Stofa Bredbånd” i nærværende version eller sådanne senere versioner. De til enhvertid gældende aftalevilkår findes på hjemmesiden: www.stofa.dk.

3.4. Stofa Bredbånd er defineret som internetaccess via kabel-tv anlæg (kabelmodem). Se mere om ”teknik” på stofa.dk/bredbaandsfakta.

3.5. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/ installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Kunden hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

 

4. Abonnementet

4.1. Abonnementet tegnes ved henvendelse til Stofa. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt med kunden.

4.2 Kunden skal ved aftaleindgåelsen give Stofa oplysning om sit navn og sin adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse. Stofa kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af kundens oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Stofa. Virksomheder skal desuden oplyse CVR-nummer.

4.3. De til enhver tid gældende priser kan ses på Stofas hjemmeside på stofa.dk eller fås ved henvendelse til Stofa. Ændringer i priser kan annonceres i de landsdækkende dagblade eller via elektroniske medier, idet dog væsentlige ændringer først kan træde i kraft efter meddelelse til kunden jf. pkt. 12.2.

4.4. En Stofa Bredbånd abonnementsaftale giver kunden adgang til internettet. Med hensyn til specifikke prisintervaller for de forskellige abonnementformer henvises til prislisten.

4.5. Kunden er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.

4.6. Stofa forbeholder sig ret til at foretage kreditvurdering af dig herunder at indhente kreditoplysninger. Stofa kan straks eller senere under aftale kræve, at du inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i dine forhold.

 

5. Tillægstjenester

5.1. Du har tillige mulighed for at abonnere på Stofas services/tillægstjenester. Bestilling og opsigelse af supplerende services/tillægstjenester sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til Stofa. Bestilling og opsigelse af disse sker i henhold til de særlige vilkår, som er gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeSurf, SafeMail, o.lign. har forrang frem for nærværende Stofa Bredbånd vilkår. Stofa Bredbånd vilkårene er dog også gældende i forhold til de supplerende services/tillægstjenester, medmindre andet fremgår af de særlige vilkår gældende for den enkelte supplerende service/tillægstjeneste. De særlige vilkår gældende for de enkelte services/tillægstjenester er tilgængelige på Stofas hjemmeside stofa.dk.

5.2. Særligt for supplerende services/tillægstjenester herunder eksempelvis ekstra upload, SafeMail, o.lign. gælder det, at du faktureres for minimum 1 måneds abonnementsafgift.

5.3. Eventuelle tillægstjenester kan opsiges særskilt, men opsiges ellers automatisk i forbindelse med abonnementsopsigelse.

 

6. Etablering af stikledning

6.1. Det kan fremgå af aftalebekræftelsen, at der skal udføres installation af stikledning og ske indmeldelse i en antenneforening, som Stofa samarbejder med, som betingelse for at kunne levere Stofa Bredbånd. Dette vil være indeholdt i den anførte stikledningspris m.m.

6.2. Stofa Bredbånd forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Stofa Bredbånd må ikke påføre Stofa uforholdsmæssigt store, økonomiske omkostninger, og den endelige vurdering af om der er mulighed for tilslutning, kan først foretages ved installationstidspunktet.

6.3. Tidspunktet for installation forudsætter, at Stofa får tildelt de fornødne tilladelser herunder gravetilladelse. Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser, der ligger uden for Stofas kontrol.

6.4. Installation af stikledning inkluderer på den i aftalebekræftelsen anførte installationsadresse montage af stikledning (max. 30 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt og evt. medlemskab af antenneforening, som Stofa samarbejder med. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Stofa ud fra bedste tekniske og økonomiske betragtning.

6.5. Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i stikledningspris m.m. og foretages af dig. Nedgravning skal typisk først foretages efter installation af stikledningen. Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm. dybde og ovenpå fyldes ca. 20 cm. stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Sluttelig fyldes kabelrenden med jord, og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger.

6.6. Du kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af Stofa oplyste installationsadresse. Grænsesnittet for Stofas fejlretning er til første antennestikdåse eller fordelingspunkt (ekskl. stikledning).

6.7. Stofa vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning indenfor normal arbejdstid. Såfremt du begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i dit eget udstyr eller til din fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster.

6.8. Før fejlafhjælpning rekvireres bør følgende være undersøgt:

 • at der ikke er brud eller manglende forbindelse på forbindelsen fra stik til modem
 • om der er strøm til modemet
 • hvis det er muligt, så undersøg, om modemmet er defekt
 • undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelse
 

7. Tilslutningen

7.1. Tilslutningen etableres via et kabelmodem eller lignende, og konfiguration og opsætning af PC kan mod et tillæg installeres af Stofa. Evt. reklamation over den udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter udførelsen.

7.2. Du er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutningen - bortset fra udstyr leveret af Stofa - er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer.

7.3. Det af Stofa leverede kabelmodem forbliver Stofas ejendom. Du må ikke disponere over eller foretage indgreb i kabelmodemmet. Kabelmodemmet skal ved aftalens ophør tilbagesendes for din regning til Stofa i samme stand, som det var ved overleveringen til dig bortset fra almindeligt slid og ælde. Du er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Du er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af modemmet ved afsendelse pr. post.

7.4. Det er en betingelse for aftalens indgåelse og tilslutning, at du enten er tilsluttet Stofas net eller et af Stofa godkendt net.

7.5. Du kan vælge mellem Stofas gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den gældende prisliste.

 

8. Fejlhjælpning af Stofa Bredbånd

8.1. Du kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser til Stofa på 88 30 30 30. Stofa vil påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt du begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i dit eget udstyr eller til din fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Stofa i henhold til gældende takster. Hvis det konstateres, at fejlen kan henføres til nedbrud, forstyrrelser eller lignende på transmissionsveje og udstyr hos en anden operatør, videregiver Stofa fejlmeldingen til denne operatør.

8.2. Uanset om fejl eller mangler ved de leverede tjenester kan tilskrives Stofa eller dig, er Stofa berettiget til at opkræve betaling for forgæves forbrugt tid og faktiske afholdte omkostninger til eksempelvis kørsel, såfremt Stofa ikke kan opnå adgang til din ejendom på det aftalte tidspunkt. Du er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i dit anlæg og installationer på installationsadressen.

8.3. Stofa påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at du har anvendt udstyr, som ikke er forsynet med CE-mærket, leveret eller godkendt af Stofa, eller at du har foretaget indgreb i tilslutningen.

 

9. Brug af tilslutningen

9.1. Du modtager et password til brug for tilslutningen (WIFI adgang). Du bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Du er selv ansvarlig for, at brugernavne og adgangskoder opbevares på betryggende vis, således at de ikke er tilgængelige for uvedkommende.

9.2. Stofa udøver ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og tilslutningen, og på- tager sig intet ansvar herfor. Du er ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen, ikke krænker gældende lovgivning, Stofa eller tredjemand. Stofa påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Stofa ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af download af materiale fra internettet.

9.3. Du er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Stofa eller tredjemand. Du skal følge Stofas anvisninger for installation og brug af tilslutningen. Stofa er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen.

9.4. Hvis Stofa skønner, at du anvender tilslutningen på en måde, som er til gene for andre kunder f.eks. ved at downloader ekstremt meget, er Stofa berettiget til at afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

9.5. Den af Stofa tildelte plads til Mailbox må kun anvendes til ikke-kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Mailbox må maksimalt indeholde 100 MB og maksimalt 1.000 mails. Overholdes disse grænser ikke, har Stofa til enhver tid ret til at lukke din adgang til Mailbox og herunder slette indholdet.

9.6. Med tilslutningen følger 1 dynamisk IP-adresse, der tildeles af Stofa. Den dynamiske IP-adresse kan være offentlig eller internt tildelt af Stofa. Du kan ikke få tildelt ekstra dynamiske IP-adresser. I stedet for at vælge 1 dynamisk IP-adresse kan du oprette 1 stk. fast IP-adresse mod et gebyr. Eventuelle e-mail-adresser og den tilknyttede IP-adresse tilhører Stofa, og stilles kun til din rådighed, indtil abonnementsaftalen udløber.

 

10. Afbrydelse af tilslutningen

10.1. Stofa har ret til omgående at afbryde din tilslutning, såfremt:

 • Du på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, overskrider det gældende kreditmaksimum, som for private kunder er aftalt til 3.000 kr. med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Stofa og dig, eller undlader at stille sikkerhed for betaling jf. punkt. 13.2
   
 • Du på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder dine forpligtelser i henhold til aftalen herunder misligholdelse af punkterne 1.2, 7.2 og 7.3.
   
 • Du portscanner andre computere på internettet, eller skaffer dig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet. (Hacking)
   
 • Du medvirker til at sprede virus. Du bliver angrebet af Distributed Denial of Service (DDOS). Du får overtaget din PC eller server i form af Phishing, hvorved du kan medvirke til opsamling af private oplysninger.
   
 • Du spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lign.)
   
 • Du krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lign.
   
 • Du sletter eller forfalsker transmissionsinformationer herunder IP-adresser eller header-information
   
 • Du udøver chikane mod Stofa eller Stofas medarbejdere eller forårsager ved din adfærd forstyrrelser i Stofas net, antenneforenings eller andres net.
   
 • Du gentagne gange overtræder de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet

10.2. Du er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale faste afgifter frem til aftalens ophør. Du vil således fortsat blive opkrævet for dit abonnement, hvis lukningen skyldes misligholdelse jf. pkt. 10.1.

10.3. Stofa er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen jf. den til enhver tid gældende prisliste

 

11. Varsling

11.1. Stofa kan ændre disse aftalevilkår med et varsel på 1 måned. Du har herefter mulighed for at opsige aftalen med et varsel på minimum 14 dage, dog senest med virkning fra det tidspunkt hvor ændringen træder i kraft.

11.2. Ved væsentlige ændringer vil du blive underrettet ved en skriftlig meddelelse enten pr. brev eller efter særlig aftale med dig herom pr. e-mail, idet meddelelsen om ændringerne tillige fremgår af Stofas hjemmeside. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles dig med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i de landsdækkende dagblade eller ved elektronisk meddelelse direkte til dig.

11.3. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser eller hastighedsforøgelser kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

 

12. Opsigelse

12.1. Du kan fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned.

12.2. Såfremt Stofa beslutter at ophøre med at udbyde produktet/tilslutningen, kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel. Hvis Stofas ret til at udbyde produktet/ tilslutningen inddrages, kan Stofa opsige aftalen til samtidigt ophør.

 

13. Betalinger

13.1. De til enhver tid gældende priser, afgifter, gebyrer m.m. fremgår af Stofas hjemmeside jf. pkt. 4.3. og 13.3.

13.2. Stofa kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger jf. pkt. 4.6.

13.3. Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift. Abonnementsafgift opkræves normalt forud, og forbrugsafgifter herudover samt øvrige afgifter og gebyrer opkræves normalt bagud. Opkrævningsperioden er kvartalsvis, men kan ved overskridelse af det af Stofa fastsatte kreditmaksimum fraviges. Der opkræves et betalingsservice- og administrationsgebyr ved betaling via tilmelding til Betalingsservice. Stofa kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice. Gebyrer fremgår af gældende prisliste på stofa.dk.

13.4. Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Sker betaling på anden måde end ved anvendelse af det fremsendte indbetalingskort, skal kunde- og fakturanummer angives.

13.5. Ved forsinket betaling har Stofa krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

 

14. Ansvar

14.1. Stofa er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet henholdsvis telefonnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Stofa eller Stofas medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

14.2. Stofa er kun ansvarlig for dit direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos dig.

14.3. Stofa er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser, som skyldes forhold, der kan henfø- res til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

14.4. Stofas forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggø- res eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Stofas kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som Stofa ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgå- else og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

14.5. Du skal holde Stofa skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa som følge af din brug af tilslutningen.

14.6. I forbindelse med uvejr tilråder Stofa, at kabelmodemmet afmonteres fra telefon- eller kabeltv stikket for således at forebygge skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynnedslag.

 

15. Behandling af persondata

15.1. Stofa behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering samt til andre interne, administrative formål, hvorfor dine personoplysninger vil blive anvendt inden for Stofa koncernen, hvilket du hermed giver samtykke til.

15.2. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, eller såfremt du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

15.3. Du kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Stofa må anvende de af dig oplyste adresser herunder emailadresse til markedsføring herunder elektronisk markedsføring af Stofa og Stofas underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofas markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre kræver endvidere dit udtrykkelige samtykke.

 

16. Tvister

16.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for byretten på det sted, hvor anlægget er beliggende.

 

17. Klagegang

17.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse herunder om forbruget og den krævede betaling kan du klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg eller reklamation@kontakt.stofa.dk.

Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

Stofas afgørelse kan indbringes for Sekretariatet for Teleankenævnet, Axeltorv 6., 3.TH – 1609 København V. Telefon 33 18 69 00 eller via www.teleanke.dk

 

Særlige tillægsvilkår for fibertilslutninger

Disse vilkår er et tillæg til forannævnte vilkår og gælder, hvor tilslutningen sker via en fiberforbindelse. Ved modstrid mellem forannævnte vilkår og følgende går disse særlige vilkår forud. Hvis nedgravningen ikke allerede er udført, foregår tilslutning til fibernettet ved, at Stofa efter aftale med dig nedgraver fiberrør på din installationsadresse. Herefter opsætter Stofa en fiberboks, der kan modtafe fibersignalet fra Stofa. Eventuel levering over 30 meter fra skel/offentlig vej er ikke inkluderet i stikledningspris m.m. og betales af kunden. Ligeledes eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. Efter du har modtaget ordrebekræftelse med specificering af abonnementsvilkårene og de tjenester, som du har bestilt herunder internet, telefoni og MitTV, vil du blive opkrævet den aftalte oprettelsesafgift, abonnementsbetaling og forbrugsbetaling - eksempelvis betaling afinternet,telefoni, filmleje m. v. Gebyrer ved ændringer i dit abonnement m.v. opkræves ligeledes via abonnementet. Har du spørgsmål vedrørende indhold, priser eller tekniske forhold kan disse rettes til Stofa.

1. Levering
1.1. Efter din bestilling af fibernettilslutning og tilvalgte tjenester meddeler Stofa så vidt muligt i ordrebekræftelsen – og ellers så hurtigt som muligt derefter – hvornår du kan forvente at have adgang til de valgte og bestilte tjenester. Da din adgang til de bestilte tjenester kan være afhængeig af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører, vil de faktiske leveringstidspunkter kunne afvige fra de i ordrebekræftelsen eller senere meddelte leveringstidspunkter. Du kan ikke gøre krav gældende mod Stofa i den anledning.

1.2. Skal fiberforbindelsen nedlægges via privatejet vej, erklærer du som ejer af den private vej eller som medlem af den grundejerforening, der ejer den private vej, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, uden at der skal betales kompensation herfor i nogen henseende til dig. I de tilfælde hvor en grundejerforening som ejer af den private vej ikke har givet samtykke til, at Stofa må foretage gravning og nedlægning af fiber, kan Stofa vælge at annullere den indgåede aftale med dig, uden at dette berettiger dig til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller nogen anden form for godtgørelse.

2. Fejlretning
2.1. Stofa er forpligtet til som en del af abonnementsaftalen at afhjælpe væsentlige fejl eller mangler ved fibertilslutningen jf. pkt. 3.1. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Stofa.

2.2. Såfremt det efter Stofa afhjælpning viser sig, at fejlen ikke skyldes Stofas forhold, men derimod skyldes din egne forhold eller dit eget udstyr, kan Stofa kræve, at du dækker Stofas udgifter til fejlsøgning.

3. Udstyr 
3.1. CPE, fiberrør, fiberkabler og andet tilvalgt udstyr tilhører Stofa, hvorimod kabling og andre installationer internt i din bolig er din eget ansvar og risiko, og er Stofa uvedkommende. Har Stofa udført installationerne, garanterer Stofa for, at installationen fungerer, når montøren fra Stofa forlader din bolig.

3.2. Du er ikke berettiget til at foretage ændringer af nogen art i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller det af Stofa udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

3.3. Du skal sikre, at det udstyr, som du tilslutter fibernettet og CPE-boksen, opfylder gældende regler herom. Du skal samtidig sikre dig, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og CPE-boksen, og at udstyret anvendes i overensstemmelse med sit formål.

3.4. Hvis udstyr eller interne netværk, der tilsluttes fibernettet, giver anledning til forstyrrelser af tjenester og/eller fibernettet, er du forpligtet til straks efter påkrav herom fra Stofa at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, der giver anledning til sådanne forstyrrelser samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger.

3.5. Ved anvendelse af trådløst udstyr i form af CPE med trådløs router eller trådløs tv-boks skal du være opmærksom på den interferens, som bygningsdele kan give i sendekvaliteten, hvorfor Stofa ikke kan garantere en given internethastighed eller kvalitet ved tv-signal på din installationsadresse. Stofa anbefaler, at du lader Stofas trådløse udstyr afprøve inden installation.

3.6. Undlader du at efterkomme eventuelle påkrav fra Stofa, anses dette for væsentlig misligholdelse, der berettiger Stofa til at lukke for den eller de tjenester leveret til dig, som forårsager forstyrrelsen, jf. punkt 4. Genåbning er forbundet med et gebyr.

4. Kundens misligholdelse
4.1. Såfremt du væsentligt misligholder dine forpligtelser efter denne abonnementsaftale, er Stofa berettiget til straks at ophæve abonnementsaftalen og/eller afbryde adgang til tjenesterne helt eller delvist. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne grundet din misligholdelse fritager dig ikke for betaling til Stofa.

4.2. Stofa underretter dig om årsagen til afbrydelsen. Afbrydelse af din adgang til tjenesterne berettiger dig ikke til erstatning eller afslag i betaling overfor Stofa. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr for reetablering af adgangen til de afbrudte tjenester.

4.3. Du er heller ikke berettiget til erstatning eller afslag i nogen betaling i forhold til Stofa, hvis Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernettet, såfremt du uden samtykke fra Stofa har foretaget ændringer i den af Stofa foretagne fiberinstallation jf. pkt.3.2.

4.4. Såfremt Stofa helt eller delvist afbryder din adgang til fibernetteti uvæsenligt omfang, eller såfremt afbrydelsen er begrundet i din misligholdelse, fritager det dig ikke for betaling til Stofa.

4.5. Kundens væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte, men er ikke begrænset til:

4.5.1. Manglende eller forsinket betaling trods Stofas fremsendelse af første rykkerbrev.

4.5.2. Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn og adresse ved oprettelse samt ved flytning.

4.5.3. Overdragelse af abonnementet til tredjemand uden Stofas samtykke.

4.5.4. Netværksdeling med andre husstande uden Stofas udtrykkelige samtykke.

4.5.5. Væsentlig overtrædelse af forpligtelserne jævnfør denne abonnementsaftale vedrørende internet, telefoni og offentlig IP-adresse og tv.

4.5.6. Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger, erklæres konkurs eller træ- der i likvidation, eller på anden måde viser sig insolvent eller på tilsvarende vis ikke er i stand til at overholde sine betalinger.

4.5.7. Kunden foretager ændringer i de af Stofa foretagne fiberinstallationer eller udlejede udstyr uden skriftligt samtykke fra Stofa.

4.5.8. Abonnenten tilslutter udstyr til fibernettet, der ikke er godkendt til brug i de offentlige telenet eller i øvrigt giver anledning til forstyrrelser af fibernettet.

4.5.9. Tilslutningen til fibernettet anvendes uden forudgående aftale med Stofa til kommerciel virksomhed eller formidling af trafik for andre, eller benyttes af flere i forening som ikke tilhører abonnentens husstand.

4.5.10. Hvis Stofa afskæres fra at få adgang til anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning/foretagelse af ændringer.

4.5.11. Abonnenten undlader efter krav fra Stofa herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne netværk, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller netværket, virker forstyrrende på tjenester og/eller fibernettet.

4.5.12 Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IPadresser eller headend information.

4.5.13 Abonnenten forsøger at ændre konfigurationen på det af Stofa udleverede tilslutningsudstyr og tv bokse.

5. Opsigelse
5.1. Såfremt abonnenten opsiger sit abonnement, skal abonnenten, for egen regning, returnere det udstyr som Stofa har stillet til rådighed for abonnenten som led i denne abonnementsaftale, blandt andet TV bokse, lejede routere etc.

5.2. Den vægmonterede fiberboks / CPE-boks skal forblive på adressen. Øvrigt udstyr skal returneres til Stofas adresse, emballeret og i ubeskadiget stand. Returneringen skal ske senest 5 arbejdsdage efter abonnementets ophør. Stofa er berettiget til at opkræve erstatning samt et gebyr af abonnenten, såfremt udstyret ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen.

 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

Du kan fortryde din bestilling ved at fremsende fortrydelsesformularen til Stofas kundeservice inden 14 dage. Ved ibrugtagning af produktet bortfalder fortrydelsesretten.